Sport

De sportdienst stimuleert het sportgebeuren in Hoegaarden en de participatie van de inwoners aan sportieve activiteiten. Concreet betekent dit dat de dienst instaat voor het beheer en de exploitatie van de gemeentelijke sportinfrastructuur, de voorbereiding en uitvoering van het sportbeleid van de gemeente, sportpromotie en -animatie, subsidiedossiers voor de sportclubs en administratieve en logistieke steun aan de sportraad en sportclubs.

Erkenning sportverenigingen

Elke vereniging die in aanmerking wenst te komen voor subsidiëring door het gemeentebestuur moet eenmalig erkend worden. Lees verder
Overzicht van de sportverenigingen

Subsidies voor sport

Binnen de perken van de daartoe goedgekeurde kredieten worden aan de door de gemeente erkende sportverenigingen subsidies verleend. Dit gebeurt volgens de normen en voorwaarden die hierna worden vastgesteld.

Subsidiereglement voor sport
Dit reglement is van toepassing op de toekenning van subsidies aan de door de gemeente erkende sportverenigingen. Lees verder
Subsidiereglement jeugdsportbegeleiding en onderlinge samenwerking
Dit reglement is van toepassing op de toekenning van subsidies aan de door de gemeente erkende sportverenigingen die aangesloten zijn bij een erkende Vlaamse sportfederatie en onderling samenwerken (fusie) en/of kwaliteitsvolle jeugdsportbegeleiding aanbieden.

Projectsubsidies 

Sportverenigingen die uitzonderlijke acties en projecten organiseren, kunnen een projectsubsidie aanvragen. Lees verder
Goedkeuring: GR 14.10.2014 - Publicatie: 22.10.2014                              download

Sportinfrastructuur

Gemeentelijke sporthal Tiensestraat 43 in centrum Hoegaarden
Particulieren en/of verenigingen kunnen de gemeentelijke sporthal huren mits voorafgaandelijk een aanvraag te doen bij het College van Burgemeester en Schepenen. Lees verder.

Het opgericht beheersorgaan heeft als opdracht de inrichtende overheid (gemeenteraad en college van burgemeester en schepenen) bij te staan hij het beheer van de gemeentelijke sporthal in Hoegaarden.

> Fit-o-meter
> Skateterrein
> Petanqueterrein
> Ontlening sportkoffer voor verenigingen
> Vergunning wielerwedstrijd

Activiteiten

'Kijk, ik fiets!': afgelast
Special Days: afgelast
Start to bootcamp: uitgesteld
Sportkampen 1ste week van juli: afgelast

Bewegen op verwijzing
De bewegen-op-verwijzing -coach Helena Van Rompaye helpt jou graag verder.

Huldiging sportkampioenen
:
Jaarlijks worden de kampioenen per sportdiscipline gehuldigd in het gemeentehuis. Eventuele kandidaten kunnen zich melden bij de sportdienst.

Sportregio Getevallei

De gemeente Hoegaarden maakt deel uit van het samenwerkingsverband Sportregio Getevallei.
De sportregio is een samenwerkingsverband tussen de volgende gemeenten: Geetbets, Glabbeek, Hoegaarden, Kortenaken, Landen, Linter, Tienen en Zoutleeuw.
De doelstellingen van de regio zijn:

een intergemeentelijke samenwerking om te komen tot grotere grensoverschrijdende projecten

het onderling uitwisselen van informatie en ervaring

de contacten en de samenwerking op sportgebied tussen de gemeenten onderling bevorderen

  

  

Contactgegevens

Linda Cornu - 016/768 768
linda.cornu@gemhoegaarden.be