PWA

PWA staat voor Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap.
Het PWA biedt enerzijds aan langdurig werklozen en mensen die een leefloon genieten de kans om actief te zijn en uit het isolement van de werkloosheid te treden. Bovendien biedt het PWA de kans op een legale manier een bezoldigde activiteit uit te oefenen met behoud van hun uitkering. Anderzijds wil het PWA oook voldoen aan de vraag naar een aantal activiteiten die onbestaand of onvoldoende zijn in het normale arbeidscircuit.

Wie kan op het PWA een beroep doen?

-        Privé-personen
-        Plaatselijke overheden
-        Vzw's en andere niet-commerciële verenigingen
-        Onderwijsinstellingen
-        Bedrijven uit de land- en tuinbouwsector

Waarvoor kan u terecht bij PWA ?

Voor volgende activiteiten kan u bij PWA terecht:
-        Herstellings- en onderhoudswerken van geringe omvang
-        Klein tuinonderhoud: gras maaien, onkruid wieden, snoeiwerk, ...
-        Begeleiden van kinderen: voor- en naschoolse opvang, toezicht, refterhulp, ...
-        Begeleiden van mindervaliden en senioren
-        Hulp bij het uitvoeren van eenvoudige administratieve taken
-        Alle activiteiten die behoren tot de tuinbouwsector: met uitzondering van champignonteelt en van het aanplanten en onderhouden van parken en tuinen.
-        Seizoensgebonden activiteiten in de landbouwsector worden toegestaan in piekperiodes.
De volledige lijst met toegestane activiteiten kan u bekomen bij de PWA-beambte.  Vindt u de activiteit die u wenst te laten verrichten niet terug in deze lijst, dan kan u steeds de vraag stellen aan de PWA-beambte.  Het PWA-bestuur beslist vervolgens over de toelating.

Wie  komt in aanmerking om voor PWA te werken?

-        Uitkeringsgerechtigd volledig werklozen die sinds 2 jaar (of 6 maanden vanaf 45 jaar) werkloos zijn.
-        Uitkeringsgerechtigd volledig werkozen die in de loop van de 36 maanden voorafgaand aan hun inschrijving in een PWA gedurende minstens 24 maanden werden vergoed.
-        Personen die het leefloon of financiële sociale bijstand van het OCMW genieten, en die ingeschreven zijn als niet-werkende werkzoekende.

Wie komt bij u werken?

De activiteiten worden uitgevoerd door langdurig werklozen of mensen die leefloon genieten die bij het PWA worden ingeschreven.Het PWA zal voor u de meest geschikte persoon zoeken, tenzij u zelf iemand kent die bij een PWA is ingeschreven en bereid is bij u te komen werken. PWA-ers hebben geen specifieke opleiding genoten voor de taken die zij bij het PWA uitvoeren.

Wat is de kostprijs?

Jaarlijks inschrijvingsgeld voor gebruikers bedraagt € 6,70. U betaalt de PWA-werknemer met PWA-cheques aan € 6.70 per begonnen uur. De PWA-cheque is fiscaal aftrekbaar en de aankoop van PWA-cheques geeft recht op een belastingvermindering van 30% per belastingplichtige.

Wat zijn de voordelen voor PWA-werknemer?

-        PWA-werknemers behouden hun volledige inschakelings- of werkloosheidsuitkering en krijgen daar bovenop een belastingvrij bedrag van € 4,10 per ontvangen PWA-cheque. Hij blijft eveneens genieten van de ziekte- en invaliditeitsverzekering, kinderbijslag, ... en behoudt dezelfde pensioenrechten als een vergoede werkloze.
-        PWA-werknemers zijn beschermd door de wetten  en reglementen inzake arbeidsbescherming, zondagsrust, nachtwerk, veiligheid en gezondheid, ...
-        PWA-werknemers hebben recht op een tussenkomst in verplaatsingsonkosten. Het PWA-reglement bepaalt wie deze verplaatsingskosten moet betalen.
-        Tijdens het verrichten van PWA-werkzaamheden, is de PWA-werknemer automatisch gedekt door een verzekering arbeidsongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid, afgesloten door de RVA (Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening).  Bij gebruik van een wagen voor de  uitvoering van PWA-activiteiten valt de schade onder de verzekering van het desbetreffende voertuig.

Contact

Verantwoordelijke PWA Hoegaarden - Krista Verheyden  
Adres: Gemeentehuis, Gemeenteplein 1, 3320 Hoegaarden
e-mail: pwa@gemhoegaarden.be
tel: 016/76 87 58
Voorzitter PWA Hoegaarden: Julie Lochie

Openingsuren:
     dinsdag van 9u tot 12u
     en op de dinsdagnamiddag volgens afspraak

Vanaf 1 januari 2018 wordt PWA-werking vervangen door wijk-werken.
De intergemeentelijke vereniging IGO werd door Hoegaarden aangeduid als organisator. Je vindt alle info op www.vdab.be/wijk-werken