Politie

Politiezone Getevallei staat in voor de 5 gemeenten Hoegaarden, Landen, Tienen, Linter en Zoutleeuw.

Korpschef: Stephan Gilis

Hoofdkantoor : Gilainstraat 109 - 3300 Tienen 
algemeen nummer: 016/805 805 - of noodoproepnummer 101
algemene e-mail: PZ.Getevallei@police.belgium.eu 
Openingsuren: Het onthaal in het hoofdkantoor is 24 uur op 24 open
Contactformulier

Wijkkantoor politie in Hoegaarden
Bereikbaar in het gemeentehuis, Gemeenteplein 1 - 3320 Hoegaarden
Openingsuren: dinsdag van 14 tot 19u30 en donderdag van 9 tot 12u en van 13 tot 16u - enkel op afspraak
016/76 87 90 - e-mail: PZ.Getevallei.Wijk.Hoegaarden@police.belgium.eu

Heb je vragen over je wijk? Zijn er problemen in de buurt of denk je dat er door bepaalde factoren problemen zullen opduiken? Neem dan gerust contact op met je wijkinspecteur:

- hoofdinspecteur Pascal Ausloos (Meldert - Hoksem - Hauthem - Rommersom)
tel 016/76 87 93 - e-mail: pascal.ausloos@police.belgium.eu 

- inspecteur Geert Claes (Hoegaarden-centrum)
tel 016/76 87 92 - e-mail: geert.claes@police.belgium.eu 

- inspecteur Andy Goffings (Outgaarden)
tel 016/76 87 91 - e-mail: andy.goffings@police.belgium.eu

FAQ's en snelle links
Klik hier voor informatie over de organisatie van de politiezone (o.a. politiecollege en politieraad)

Algemene dienstverlening
De politie heeft zowel een administratieve als een gerechtelijke opdracht. Tot de administratieve opdracht behoren onder andere het toezicht op de naleving van de wetten en politieverordeningen, de handhaving van de openbare orde, de bescherming van personen en goederen en hulp aan personen in gevaar. De gerechtelijke opdracht betreft voornamelijk het vaststellen van misdaden, wanbedrijven en overtredingen en de opsporing en aanhouding van de dader(s), alsmede de inbeslagname van bewijselementen.
Politiereglement PZ Getevallei 
Goedkeuring: GR 08.09.2020 - Publicatie : 16.09.2020
Bijlagen bij geïntegreerd politiereglement
Goedkeuring: GR 08.12.2020 - Publicatie 21.12.2020
- Reglement begraafplaatsen GR 13.10.20.15 - Publicatie12.11.2015
- Reglement brandveiligheid GR 12.04.2005 actualisatie 2007 - Publicatie : 11.02.2015
- Reglement huishoudelijk afval en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen GR 08.12.2020 - Publicatie 21.12.2020
- Reglement fuiven GR 11.02.2014 - Publicatie: 03.03.2014
- Bemiddelingsreglement in kader van GAS GR 19.06.2018 - Publicatie: 26.06.2018
- Politiereglement op gemeentelijke administratieve sancties GR 08.11.2005, Aanpassing: 13.09.2016 - Publicatie: 20.09.2016
- Belasting op sommige tussenkomsten van de lokale politie 2017-2023 GR 13.12.2016 - Publicatie 27.12.2016

Aanvullingen bij het politiereglement:
Politieverordening betreffende de gemeentelijke administratieve sancties voor overtredingen betreffende het stilstaan en het parkeren en overtredingen betreffende de verkeersborden C3 en F103, vastgesteld met automatisch werkende toestellen + bijhorend protocolakkoord
Besluit tot invoeren stilstaan- en parkeerverbod in Boomgaardstraat  
Besluit tot invoeren van éénrichtingsverkeer in de Doelstraat, tussen het kruispunt met de Dumontstraat en het kruispunt met de Gasthuisstraat. Parkeerverbod in deel van de Doelstraat
Besluit gemeentelijk aanvullend politiereglement snelheidsbeperking Waversesteenweg
Besluit tot invoeren van parkeerverbod in de Tommestraat
Aanvullend politiereglement Kerkstraat
Politieverordening: plaatsen oplaadpalen en aanbrengen parkeervakken voor elektrische auto's op meerdere locaties
Politieverordening plaatsen oplaadpaal elektrische personenauto's Stationstraat thv nr 4 (Ravel)
Uitbreiding aanvullend reglement op politie van wegverkeer van Hoegaarden (Ruilverkaveling Willebringen)
Politieverordening zone 30 in Beukenlaan
Politieverordening zone 30 in Koning Albertlaan - 't Stichelke
Politieverordening zone 30 in Henri Dotremontstraat, Fabriekgang en Brouwerij Loriersstraat
Goedkeuring signalisatieplan - uitbreiding van het aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer van Hoegaarden (Ruilverkaveling Willebringen)
Politieverordening zone 30 in Rommersom
Politieverordening gele lijnen Sint-Niklaasstraat thv nr 11
Politieverordening gele lijnen Tiensestraat thv nr 88
Politieverordening parkeren Kalverstraat
Politieverordening  parkeerplaats mindervaliden Gasthuisstraat
Politieverordening eenrichtingsverkeer in Korenstraat en Meisjesschoolstraat
Politieverordening weren van vrachtwagens in fietsverbindingsweg naar Geldenaken (Ravel) Goedkeuring GR 14.01.2020 -  Publicatie 20.01.2020
Delegatiebesluit bevoegdheid om gemeentelijke aanvullende politiereglementen op het verkeer vast te stellen door CBS Goedkeuring GR 08.12.2020 - Publicatie 21.12.2020
Politieverordening voorrangsborden Elst-Hoegaarden Goedkeuring CBS 14.12.2020 - Publicatie 21.12.2020

Politieverordeningen 2020

Specifieke informatie
Inbraakpreventie & Certificaat Inbraak Veilig
Hoe verkleint u de kans op een inbraak bij u thuis? De 5 belangrijkste tips.
Dankzij het lokaal charter Veiliger wonen met Certificaat Inbraak Veilig ontvangen bouwheren bij een goedgekeurde bouwaanvraag een beveiligingsadvies op basis van het bouwplan.  Maar er is meer ! Alle Hoegaardiers kunnen steeds gratis en vrijblijvend een beroep doen op de diefstalpreventieadviseur van de stad Tienen. 

• Afwezigheidstoezicht                                     
Moet u om één of andere reden voor enige tijd uw woning onbewaakt achterlaten, dan kunt u een beroep doen op de politie om uw woning extra in het oog te houden.

•  Fietsgraveeractie

Aanvraag signalisatievergunning bij inname openbaar domein
Indien u een deel of geheel van de openbare weg (rijweg, parkeervakken, fietspad of voetpad) inneemt om bijvoorbeeld werken aan uw woning uit te voeren, een stelling of container te plaatsen, paletten materiaal te laten leveren, ... en deze inname met de vereiste signalisatie blijft 's nachts staan, dan hebt u een signalisatievergunning nodig. Maak melding van elke inname van het openbaar domein en neem contact op met de wijkpolitie of technische dienst.
Indien de inname van korte duur is en de openbare weg 's nachts terug vrij is, is een melding voldoende. Bij een langere inname van het openbaar domein door particulieren zijn zij een belasting verschuldigd aan het gemeentebestuur.

Belasting gebruik van de openbare weg door particulieren
Belasting gebruik ingebruikname openbaar domein door particulieren
Goedkeuring: GR 16.11.2015 - Publicatie: 09.12.2015                        download

Invulformulier - gebruik openbare weg
Een digitale aanvraag kan via het E-loket.

Bezoek het evenementenloket voor het meldingsformulier grote evenementen en activiteiten (fuif, buurtfeest, dorpsfeest, optreden, kermis, ...). Bezorg minstens 2 maanden vóór uw evenement het meldingsformulier  aan de dienst Vrije Tijd.