Privacyverklaring

Contactgegevens

Bart Hendrix, algemeen directeur 
Gemeenteplein 1 - 3320 Hoegaarden
Telefoon: 016 768 700 - E-mail: algemeendirecteur@gemhoegaarden.be
Contactgegevens DPO (Data Protection Officer): dpo@gemhoegaarden.be

Verwerking van persoonsgegevens

De gemeente en het OCMW van Hoegaarden verwerken voor de uitvoering van de verschillende taken persoonsgegevens van burgers. Deze variëren al naargelang de specifieke taak of activiteit. Het kan gaan om algemene persoonsgegevens, zoals bijvoorbeeld naam, geboortedatum, adres en dergelijke of om bijzondere persoonsgegevens zoals strafrechtelijke gegevens of gezondheidsgegevens.
De gegevens die de gemeente en het OCMW van Hoegaarden verwerkt zijn vaak rechtstreeks van de betrokkene verkregen. Soms zijn ze afkomstig van overheden (lokaal, provinciaal, Vlaams, federaal).

Grondslag

De gemeente en het OCMW van Hoegaarden zullen uw persoonsgegevens alleen verwerken als er een legitieme grondslag voor is (bv. vervulling van de wettelijke taken). Indien er geen andere legitieme grondslag is voor de verwerking van persoonsgegevens, zal de gemeente steeds uw toestemming vragen.
Een dergelijke toestemming kan ten allen tijde terug ingetrokken worden.
Hiervoor kan u contact opnemen met bart.hendrix@gemhoegaarden.be of 016/768 700.

Doorgifte aan derden

Er worden geen persoonsgegevens met derden gedeeld, tenzij dit nodig is voor onze dienstverlening of behoudens wanneer een dergelijke doorgifte wordt opgelegd door of krachtens een wet of decreet.

In de volgende situaties kan doorgifte aan derden wel plaatsvinden:
Bij door ons ingeschakelde leveranciers:
Het kan zijn dat we een externe partner inschakelen om bepaalde verwerkingen voor ons uit te voeren. In die situaties hebben we met die derde(n) afspraken gemaakt over het gebruik, de beveiliging en de geheimhouding van gegevens in een verwerkersovereenkomst. Er wordt vastgelegd dat derde partijen uw gegevens nooit voor eigen doeleinden mogen gebruiken.
Er wordt op toegezien dat uw gegevens de EU niet verlaten.
- Op grond van wettelijke verplichtingen:
Onder bepaalde omstandigheden zijn wij verplicht om uw gegevens af te geven aan overheidsinstanties (politie, justitie en fiscus). Wij zullen uw gegevens alleen afgeven wanneer wij daartoe wettelijk verplicht zijn. Het is ons niet altijd toegestaan u te informeren over een dergelijke afgifte.
- In het kader van samenwerkingen met andere takken van de overheid (zoals gemeenschappen, gewesten, OCMW's, intercommunales,  ....):
Deze samenwerkingen worden steeds geregeld in samenwerkingsakkoorden, kaderovereenkomsten of protocolakkoorden en gebeuren steeds in het kader van de correcte implementatie van de door de gemeente te leveren diensten en met respect voor de geldende regelgeving inzake Privacy.

Camerabewaking

In het Woonzorgcentrum Villa Hugardis wordt cameratoezicht toegepast voor de bescherming van veiligheid van personeel en bezoekers, de beveiliging van gebouwen en het vastleggen van incidenten. Van het cameratoezicht werd melding gemaakt bij de politie. Het cameratoezicht vindt altijd zichtbaar en aangekondigd plaats. De gemaakte opnamen worden alleen bekeken na incidenten en worden maximaal vier weken bewaard, tenzij de beelden opgeslagen moeten worden voor verdere afhandeling.

Bewaartermijn gegevens

De gemeente en het OCMW van Hoegaarden bewaren uw persoonsgegevens gedurende een periode die redelijkerwijs nodig is voor de juiste uitvoering van de door haar aangeboden en gefaciliteerde diensten.

De gegevens kunnen voor een langere periode worden bewaard indien ze uitsluitend worden verwerkt voor archiveringsdoeleinden van openbaar belang, voor historisch of wetenschappelijk onderzoek of voor statistische doeleinden.

Uw rechten

Als u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door gemeente en het OCMW van Hoegaarden of als u deze wenst in te zien, kunt u contact opnemen met bart.hendrix@gemhoegaarden.be of 016/768 700. Via dezelfde weg kan u ook steeds vragen om uw gegevens te laten corrigeren, aanvullen of verwijderen. U kan ons ook vragen uw persoonsgegevens niet langer te gebruiken.
Bovenstaande rechten zijn uiteraard enkel van toepassing op uw eigen gegevens en niet op gegevens van andere personen.

U heeft ook steeds het recht om contact op te nemen met de gegevensbeschermingsautoriteit en in voorkomend geval klacht in te dienen, zo u zich in uw rechten geschonden acht. Voor lokale besturen is dit de Vlaamse Toezichtcommissie (www.vtc.corve.be)

Cookies

Meer info

Wijzigingen

De privacywetgeving wordt van tijd tot tijd aangepast, daarom is ook deze privacyverklaring aan verandering onderhevig. Onderaan leest u wanneer dit document voor het laatst is aangepast. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat ze op de website van gemeente Hoegaarden gepubliceerd zijn. Wij raden u aan deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van de wijzigingen op de hoogte bent.

Gebruiksvoorwaarden gemeentelijke website

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op deze website. Door gebruik te maken van deze website verbindt u zich ertoe deze gebruiksvoorwaarden na te leven en te aanvaarden.

Intellectuele eigendomsrechten
De teksten, tekeningen, foto's, films, beelden, data, databanken, software, benamingen, handels- en domeinnamen, merken, logo's en andere bestanddelen van deze site zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren ons of derden toe. Het is verboden zonder ons voorafgaand schriftelijk akkoord de op en via deze website aangeboden informatie op te slaan (anders dan noodzakelijk om de website te kunnen bekijken), te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, te distribueren of te verzenden, te verkopen of anderszins over te dragen of enige rechten hierop te verlenen aan derden.

Niet toegestaan gebruik van de website. U verbindt zich er o.m. toe:
- De informatie niet wederrechtelijk te gebruiken
- Geen zodanig gebruik te maken van de website waardoor de website wordt beschadigd, vervormd, onderbroken, stopgezet of anderszins minder efficiënt wordt gemaakt
- De website niet te gebruiken voor transmissie of posting van computervirussen, of voor transmissie of posting van materiaal met een lasterlijk, obsceen of bedreigend karakter
- De website niet te gebruiken op een dergelijke wijze dat er een inbreuk gepleegd wordt op de rechten van een natuurlijke persoon, rechtspersoon of vereniging, zoals onder meer, doch niet uitsluitend, de rechten van privacy en intellectuele eigendom
- De website niet te gebruiken voor posting en transmissie van materiaal met promotionele of publicitaire doeleinden zonder ons hiervoor een voorafgaandelijke toestemming te vragen, behalve indien daarom verzocht werd door de ontvanger.

Onze aansprakelijkheid

Informatie op de website
De informatie, software, producten en diensten ("informatie") die op of via deze website worden aangeboden, kunnen onvolkomenheden van allerlei aard bevatten. Wij staan niet in voor de geschiktheid, betrouwbaarheid, tijdigheid of nauwkeurigheid van de informatie. De informatie wordt geleverd en weergegeven zonder enige vorm van garantie. Wij zijn evenmin aansprakelijk voor mogelijke virussen, indien deze, ondanks de genomen voorzorgsmaatregelen op de site, zouden voorkomen. Wij behouden ons uitdrukkelijk het recht voor om de informatie op de website op elk tijdstip te wijzigen.

Links naar andere websites
Deze website kan hyperlinks naar websites of naar webpagina's van derden en andere partijen bevatten, of daar op een andere manier naar verwijzen. Wij hebben geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites of webpagina's en zijn in geen geval aansprakelijk voor de inhoud of kenmerken ervan. Het plaatsen van links houdt op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring in van de inhoud van deze websites of webpagina's.

Adviezen via de website
Indien er via deze website rechtstreeks of onrechtstreeks adviezen worden gegeven voor het nemen van persoonlijke of zakelijke beslissingen, dan worden deze adviezen zonder vorm van garantie gegeven en zonder dat wij hiervoor aansprakelijk kunnen gesteld worden. U dient steeds een deskundige ter zake te raadplegen voor bijkomende inlichtingen omtrent het op uw situatie toegespitst advies.

E-mail
De informatie in dit bericht is uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde en kan vertrouwelijke en/of bevoorrechte gegevens en/of door intellectuele-eigendomsrechten beschermde informatie bevatten. Als u niet de geadresseerde bent, gelieve dit bericht te verwijderen en de afzender te verwittigen. U mag dit bericht niet gebruiken, wijzigen, kopiëren of verspreiden, noch de inhoud ervan bekendmaken aan een derde. De veiligheid of juistheid van e-mailberichten kan niet gegarandeerd worden, vermits de informatie onderschept, verbasterd of vernietigd kan worden, zoek kan raken, te laat of onvolledig kan aankomen of virussen kan bevatten. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor verlies of schade die op enigerlei wijze te wijten is aan het gebruik van het medium. Eventuele standpunten of meningen in dit bericht zijn die van de auteur en geven niet noodzakelijk die van ons bestuur weer. Bijgevolg verbindt dit e-mailbericht ons bestuur niet, tenzij het een uitdrukkelijke andersluidende verklaring van een gemachtigde vertegenwoordiger bevat.

Klachten

Het gemeentebestuur en haar medewerkers streven steeds naar een kwaliteitsvolle dienstverlening, klantvriendelijkheid, een vlotte afhandeling van aanvragen en dossiers ... Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent. Heeft u een klacht? Laat het ons weten! We zien klachten als feedback voor het verbeteren van de werking van de gemeente.
Gelieve schriftelijke klachten onder gesloten omslag op te sturen naar Gemeente Hoegaarden, klachtenbehandeling - Gemeenteplein 1 - 3320 Hoegaarden.

Deze disclaimer en privacyverklaring is voor het laatst aangepast op: 10/12/2018