Sociale dienst

De sociale dienst van het OCMW staat open voor alle inwoners van Hoegaarden die een bepaalde nood hebben naar aanleiding van ziekte, werkloosheid, financiële problemen, relatieproblemen, ... Lees meer over de visie van de sociale dienst van OCMW Hoegaarden.

Soms kunnen spanningen om allerlei redenen teveel worden voor uzelf en uw gezin. Een gesprek met een maatschappelijk assistent kan een steun zijn en nieuwe inzichten geven.

Elke maatschappelijk werker is gebonden door het beroepsgeheim en zal samen met u zoeken naar de meest passende oplossing.

De maatschappelijk werker kan zelf geen beslissingen nemen voor uw hulpvraag. Hij moet eerst uw situatie grondig onderzoeken (inkomen, schulden, gezinssituatie, rechten op uitkeringen,...). Na dit sociaal onderzoek doet de maatschappelijk werker een gemotiveerd voorstel aan de OCMW-raad. De raadsleden die hierin zetelen, nemen de beslissing binnen de 30 dagen volgend op uw aanvraag. Ook zij zijn gebonden aan de zwijgplicht.

Indien de verplaatsing voor u moeilijk is, kunt u een afspraak maken voor een huisbezoek.

Maatschappelijk assistenten sociale dienst: 
Christophe  MARTEL             tel: 016 80 87 84    e-mail:  christophe.martel@ocmwhoegaarden.be
Edda MEDART                           tel: 016 80 87 85    e-mail: edda.medart@ocmwhoegaarden.be
Véronique SERMON              tel: 016 80 87 86    e-mail: veronique.sermon@ocmwhoegaarden.be

 

Waarvoor kan u bij de sociale dienst terecht?

Sociale, psychosociale en administratieve hulp

Een maatschappelijk werker kan u helpen bij sociale, familiale, relationele en psychische moeilijkheden. Hij kan u helpen met het scheppen van duidelijkheid en het vervullen van administratieve formaliteiten. U kan er ook steeds terecht voor een gesprek indien u daar behoefte aan heeft. De sociale dienst biedt een luisterend oor en overloopt samen met u de stappen om tot een oplossing te komen. Indien nodig kan de maatschappelijk werker overleggen met onze jurist of u doorverwijzen naar een meer gespecialiseerde instelling of dienst.

Overzicht belangrijke hulplijnen

Hulp nodig bij vervullen administratieve taken

Gratis juridisch advies (eerstelijnsadvocaat)

Gratis juridische tweedelijnsbijstand - Pro deo advocaat

Voor hulp bij het betalen van onderhoudsgeld of alimentatie verwijzen we naar DAVO (dienst voor alimentatievorderingen). Lees meer.

Voedselhulp en -bedeling 

Financiële hulp en steun

U kan de hulp inroepen van de sociale dienst om een oplossing te zoeken voor uw financiële problemen. U moet niet wachten totdat er schulden zijn gemaakt. We helpen u liever in een eerder stadium. Eerst en vooral tracht de maatschappelijk werker een duidelijk zicht te krijgen op uw situatie. Hierbij moet hij natuurlijk op uw volledige medewerking kunnen rekenen zodat er niets over het hoofd wordt gezien. De maatschappelijk werker analyseert uw situatie en probeert een voor u geschikt voorstel te formuleren.

Budgetbegeleiding

Budgetbeheer

Budget In Zicht

Erkende dienst schuldbemiddeling 

Voor meer informatie in verband met schulden, schuldhulpverlening, rechten en plichten van schuldenaar en schuldeiser, ...
Bezoek:
www.eerstehulpbijschulden.be 

Leefloon

Equivalent leefloon

Voorschot op sociale uitkeringen

Tussenkomst in huurwaarborg

Installatiepremie voor dak- en thuislozen

Sociale correctie DIFTAR (jonge kinderen & incontincentie)

 

Huisvesting en energie

Betaalbaar wonen is geen sinicure, zeker niet voor mensen met een beperkt budget. In veel situaties hebben woonproblemen een serieuze invloed op uw dagelijks leven. Woonproblemen kunnen heel ruim zijn. Dit kan gaan van problemen met de verhuurder van de woning tot het dreigen dakloos te worden of het reeds te zijn.Voor alle vragen in verband met wonen en huisvesting kan u in eerste instantie terecht bij Beter Wonen aan de Gete. Ook maatschappelijk werkers kunnen je wegwijs maken in sociale huisvesting. Het OCMW helpt bij de specifieke problemen via crisisopvang en noodwoningen.

 Concreet kan u bij het OCMW ook terecht voor:

Sociale tarieven voor aardgas en elektriciteit

Budgetmeter voor gas en elektriciteit 

Minimale levering aardgas en elektriciteit voor wie budgetmeter heeft

Lokale Adviescommissie (LAC) over afsluiting of heraansluiting van elektriciteit, aardgas of water

Verwarmingstoelage stookoliefonds

Goedkope Vlaamse energielening

Gratis huuradvies Huurdersbond

Tewerkstelling

Werken is een belangrijk onderdeel van de maatschappelijke integratie. Het OCMW biedt begeleiding bij het vinden van aangepaste tewerkstelling of opleiding. De maatschappelijk werker bekijkt samen met u of u in aanmerking komt voor een bepaalde opleiding om uw kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met de VDAB en de Werkwinkel.

In de Werkwinkel van Tienen krijgt u informatie en persoonlijk advies over werk en opleiding.

Bij PWA Hoegaarden kan u eveneens terecht voor informatie en begeleiding. De PWA-beambte bekijkt samen samen met u  of u voldoet aan de gestelde werkloosheidsduurvoorwaarden om u in te schrijven in een plaatselijk werkgelegenheidskantoor in het kader van een PWA-arbeidsovereenkomst en in opdracht van verscheidene categorieën gebruikers.

Een bijzondere maatregel voor mensen met leefloon is: 

Tewerkstelling in kader van art. 60 § 7