Herinstallatie adviesraden 2019

Oproep! Leden adviesraden gezocht!

In Hoegaarden trachten we in te zetten op een intensieve adviesradenwerking. Deze raden staan garant voor burgerparticipatie en vormen de schakel tussen de bevolking en het beleid. Zij kunnen de gemeente adviseren over allerhande beleidsthema's.

Onze adviesraden worden vernieuwd.
Ben jij die enthousiasteling die mee onze gemeente wil adviseren over een bepaald thema dat je nauw aan het hart ligt? Geïnteresseerd?
Stel je vóór 15 juni kandidaat bij de bevoegde ambtenaar (zie hieronder) en misschien zetel jij binnenkort in één van onze raden. Naast deskundigen en afgevaardigden van verenigingen, zetelen ook geëngageerde burgers in deze raden.

In Hoegaarden zijn volgende adviesraden actief:
- Jeugdraad
- Cultuurraad
- Sportraad
- Milieu- en klimaatraad
- Seniorenraad
- Gemeentelijke raad voor ontwikkelingssamenwerking

Hieronder lichten we elke raad kort toe en verwijzen we door naar de bevoegde ambtenaar.

De jeugdraad wordt opgericht om de betrokkenheid en inspraak van kinderen en jongeren te verzekeren in de beleidsvoering en de dienstverlening. De jeugdraad adviseert het bestuur over aangelegenheden die betrekking hebben op het lokale jeugdbeleid. Naast afgevaardigden van de geïnteresseerde plaatselijke jeugdwerkinitiatieven kunnen ook geïnteresseerde jongeren (tussen 16 en 30 jaar) lid zijn van de jeugdraad.
Kandidatuur insturen bij Leen Roevens, leen.roevens@gemhoegaarden.be vóór 15 juni 2019.

De seniorenraad wordt opgericht om betrokkenheid en inspraak van senioren te verzekeren in de beleidsvoering en de dienstverlening. De seniorenraad adviseert het bestuur over aangelegenheden die betrekking hebben op het lokale ouderenbeleid. Naast afgevaardigden van de geïnteresseerde plaatselijke seniorenverenigingen  kunnen ook geïnteresseerde senioren (minimale leeftijd 65 jaar) lid zijn van de seniorenraad.
Kandidatuur insturen bij An Vanende, an.vanende@ocmwhoegaarden.be vóór 15 juni 2019.

De cultuurraad wordt opgericht om inspraak en participatie van alle culturele actoren in het cultuurbeleid te organiseren. De cultuurraad heeft adviserende bevoegdheid over alle culturele materies voor de hele gemeente. Naast vertegenwoordigers van de Hoegaardse culturele organisatie en instellingen, kunnen ook cultuurdeskundige inwoners lid zijn van deze raad. Het vroegere beheersorgaan voor het gemeenschapscentrum en de beheerraad van de openbare bibliotheek worden geïntegreerd in deze raad.
Kandidatuur insturen bij Linda Cornu, linda.cornu@gemhoegaarden.be vóór 15 juni 2019.

De sportraad wordt opgericht om inspraak en participatie van alle sportactoren in het cultuurbeleid te organiseren. De sportraad heeft adviserende bevoegdheid over alle sportieve materies voor de hele gemeente. Naast vertegenwoordigers van de Hoegaardse sportverenigingen, kunnen ook sportdeskundige inwoners lid zijn van deze raad. Het vroegere beheersorgaan voor de gemeentelijke sporthal en het overleg met de sporthalgebruikers worden geïntegreerd in deze raad.
Kandidatuur insturen bij Linda Cornu, linda.cornu@gemhoegaarden.be vóór 15 juni 2019.

De gemeentelijke raad voor ontwikkelingssamenwerking (GROS) adviseert en stimuleert het bestuur over Noord-Zuidthema's en ontwikkelingssamenwerking. Alle geïnteresseerden kunnen lid worden.
Kandidatuur insturen bij Véronique Sermon, veronique.sermon@ocmwhoegaarden.be

De milieu- en klimaatraad adviseert en stimuleert het bestuur over klimaatdoelstellingen, duurzaamheid en milieu.
Kandidatuur insturen bij milieudienst@gemhoegaarden.be

Naast de adviesraden heeft de gemeente ook nog andere overleg- en inspraakstructuren:

GECORO (Gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening) is een officiële adviesraad voor ruimtelijke ordening op gemeentelijk niveau. De samenstelling van de Gecoro is decretaal bepaald.

Lokaal Overleg Kinderopvang is een overleg waarin alle actoren vertegenwoordigd zijn die actief zijn op het vlak van kinderen en kinderopvang, zoals de scholen, de oudercomités, de kinderdagverblijven en alle kinderopvanginitiatieven.

Overlegtafels ondernemers en lokale handel brengen de middenstand en ondernemers uit de gemeente samen en overleggen over doelgerichte thema's.

Ook voor andere beleidsthema's, zoals bv landbouw, toerisme,... zullen overlegtafels georganiseerd worden. Telkens worden aparte oproepen en uitnodigingen verstuurd.

Samenstelling van de diverse raden:
- Ten hoogste 2/3 van de leden van de raden en de overlegstructuren is van het zelfde geslacht.
- Politieke mandatarissen kunnen geen lid zijn van een adviesraad.
- Het lidmaatschap van een adviesraad kan niet als voorwaarde gesteld worden voor subsidiëring of andere voordelen en ondersteuning van de gemeente.
- Leden van de adviesraden mogen in maximum 2 adviesraden zetelen.
- Leden vertegenwoordigen een Hoegaardse vereniging of zijn woonachtig in de gemeente (deskundigen en geïnteresseerden).

De nieuwe samenstelling van alle adviesraden wordt ter kennis gegeven van het college van burgemeester en schepenen en wordt gepubliceerd op de gemeentelijke website.

Inschrijvingsformulier kandidaat adviesraad