Bekendmaking beslissing inzake plan-MER-plicht i.k.v. opmaak Ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP)

In kader van het onderzoek tot milieueffectenrapportage bij de opmaak van het ruimtelijke uitvoeringsplan RUP Zavelkuilstraat heeft de dienst Mer beslist dat het voorgenomen plan geen aanleiding geeft tot aanzienlijke negatieve milieugevolgen en dat de opmaak van een plan-MER niet nodig is. 

De screeningsnota van het RUP en deze beslissing zijn hier raadpleegbaar:
- RUP Zavelkuilstraat: screeningsnota / beslissing MER