Recht op een COVID-19-toeslag?

Wat is de COVID-19-toeslag?

Het is een tijdelijke toeslag boven op de gezinsbijslag van het Groeipakket. De toeslag is bedoeld voor gezinnen die inkomensverlies geleden hebben door de coronamaatregelen.

Wie heeft recht op de COVID-19-toeslag?

Je moet:
- recht hebben op het basisbedrag van het Groeipakket
- je aanvraag indienen voor 1 november 2020;
- in maart of april of mei of juni 2020 gezinsinkomsten hebben die niet meer bedragen dan 2.213,30 euro per maand én die minstens 10 % lager liggen dan de gezinsinkomsten van januari of februari 2020;

Welke inkomsten en/of uitkeringen tellen mee?

- Beroepsinkomsten voor werknemers: alle bruto belastbare inkomsten. (vermenigvuldigd met 14/12 om rekening te houden met vakantiegeld en eindejaarspremie);
- Beroepsinkomsten voor zelfstandigen: netto belastbare inkomsten;
- Uitkeringen in het kader van de ziekteverzekering;
- (Tijdelijke) werkloosheidsuitkeringen;
- Pensioenen;
- 80 % van de ontvangen onderhoudsgelden (het gaat om onderhoudsgeld voor ex-partners, niet om alimentatie voor kinderen);
- Driemaal het geïndexeerd kadastraal inkomen vreemd gebruik;
- Eén keer het geïndexeerd kadastraal inkomen voor eigen beroepsdoeleinden;
- Inkomensvervangende tegemoetkoming;
- Leefloon of equivalent;
- Alle inkomsten die voortvloeien uit de beroepsactiviteit, toegekend aan de personeelsleden van een Europese of andere internationale instelling, verminderd met de persoonlijke bijdragen voor de verzekering die de instelling organiseert om socialezekerheidsrisico's te dekken.

Welke inkomsten en/of uitkeringen tellen niet mee?

- Alle toelagen uit het Groeipakket of andere gezinsbijslagen;
- Alimentatie voor de kinderen;
- Roerende inkomsten;
- Loon en vakantiegeld in het kader van een flexijob;
- Maaltijd- en ecocheques;
- Tegemoetkomingen voor hulp van derden, hulp aan bejaarden, integratietegemoetkomingen voor personen met een handicap, tegemoetkomingen van de Vlaamse zorgverzekering;
- Onkostenvergoedingen voor onthaalouders betaald door Kind en Gezin;
- Forfaitaire vergoedingen voor de voogdij over niet-begeleide minderjarige vreemdelingen;
- Achterstallen die betrekking hebben op een vorig jaar;
- Verbrekingsvergoedingen voor volgende jaren en vervroegd vakantiegeld;
en hinderpremie.

Van wie tellen de inkomsten mee?

Je eigen beroepsinkomsten en/of uitkeringen en die van je partner of de persoon met wie je een feitelijk gezin vormt in de maand van de aanvraag, tellen mee.

Jullie vormen een feitelijk gezin als jullie:
• samenwonen en gedomicilieerd zijn op hetzelfde adres;
• en geen bloed- of aanverwanten zijn tot en met de 3de graad (dus geen ouders, kinderen, broers, zussen, grootouders, ooms, tantes);
• en jullie samen het huishouden regelen, hetzij financieel, hetzij op een andere ondersteunende manier.

Test op het kadastraal inkomen

- De KI-test geldt alleen als je gebouwen en/of gronden in je bezit hebt die je niet zelf bewoont of gebruikt voor beroepsdoeleinden (vreemd gebruik).
- Als het kadastraal inkomen (KI) vreemd gebruik te hoog is in vergelijking met je inkomen, dan kom je niet in aanmerking voor een toeslag. De KI-test passen we alleen toe als je geïndexeerd KI vreemd gebruik hoger is dan <1250 euro>, behalve als je leefloon krijgt, of als je inkomen voor minstens 70% uit onderhoudsgeld en/of vervangingsinkomsten en/of inkomensvervangende tegemoetkomingen en/of overlevingspensioen bestaat.

Hoeveel bedraagt de COVID-19-toeslag en hoelang krijg je de toeslag?

De toeslag bedraagt Ä 40 per kind per maand. Je krijgt de toeslag voor de maand van de aanvraag en de twee volgende maanden, zolang er recht is op het basisbedrag. Je ontvangt de toeslag telkens voor de 8ste van de volgende maand met een aparte betaling.

Wie krijgt de COVID-19-toeslag?

De COVID-19-toeslag wordt betaald aan de persoon of de personen die ook het basisbedrag ontvangen.

Als beide ouders samen begunstigde zijn voor kinderen in gelijkmatig verdeelde huisvesting, krijgt elke ouder die een aanvraag doet en aan de voorwaarden voldoet, de helft van de COVID-19-toeslag.

Meer info?

Met vragen over de COVID-19-toeslag kan u steeds terecht op regiowerking@fons.be. Alle informatie vindt u ook terug op www.groeipakket.be/covid19.