Verkiezingen 14 oktober 2018

Op 14 oktober 2018 gaan we naar de stembus om een nieuwe gemeente- en provincieraad te kiezen. Wellicht hebt u vragen over het verkiezingsgebeuren.
Mag ik stemmen? Voor wie kan ik stemmen? Hoe geef ik een volmacht en wat heb ik nodig? Welke regels gelden?...
Voor alle informatie over de verkiezingen kunt u terecht op www.vlaanderenkiest.be, de officiële verkiezingswebsite van de Vlaamse Overheid.

Hoe geldig stemmen ?
Er zijn een aantal mogelijkheden om geldig te stemmen:

een lijststem (kopstem) uitbrengen. Daarmee verklaart u zich akkoord met de volledige lijst en de volgorde van de kandidaten;

één of meer voorkeurstemmen uitbrengen. Daarmee geeft u een stem specifiek voor een of meer kandidaten van dezelfde lijst;

een lijststem én één of meer voorkeurstemmen uitbrengen. In dat geval tellen alleen uw voorkeurstemmen mee.

Kleur het bolletje volledig rood zodat uw voorkeur duidelijk is.
Om geldig te stemmen moet u in ieder geval binnen één lijst stemmen en mag u geen naam of herkenbaar teken op uw stembiljet aanbrengen.

Blanco en ongeldige stemmen tellen niet mee bij de verdeling van de zetels. Het is dus niet zo dat deze stemmen naar de meerderheid gaan.

Wanneer kan u bij volmacht stemmen ?
Kan u op 14 oktober niet gaan stemmen, dan kan u zelf kiezen of u al dan niet een volmacht wenst te geven aan iemand. U moet hiervoor de correcte documenten indienen.

In onderstaande tabel kan u aflezen in welke gevallen u volmacht kan geven en welke documenten moeten voorgelegd worden. Gebruik altijd het officiële volmachtformulier!
Het volmachtformulier is bovendien slechts geldig met een bijgevoegd attest.
Het volmachtformulier en bijgevoegd attest zijn te verkrijgen bij de dienst burgerzaken in het gemeentehuis. U kan het ook downloaden van onze website www.gemeentehoegaarden.be/burgerzaken/verkiezingen of op de website www.vlaanderenkiest.be

Aan wie kan ik een volmacht geven?
U kan een volmacht geven aan iedere andere kiezer die voor dezelfde verkiezing stemrecht heeft als u. Iedere kiezer mag maximum één volmacht hebben.
De persoon aan wie u een volmacht geeft, moet niet in dezelfde gemeente wonen, maar hij/zij moet wel gaan stemmen in de gemeente waar u ingeschreven staat.

Wat moet u doen als volmachtkrijger?
Op de verkiezingsdag gaat de volmachtkrijger naar het stembureau waar de volmachtgever moet stemmen, met de volgende documenten:
- uw eigen identiteitskaart;
- uw eigen oproepingsbrief;
- de oproepingsbrief van de volmachtgever;
- het volmachtformulier + bijgevoegd attest.
Na de stemming wordt op de oproepingsbrief van de volmachtkrijger de stempel “heeft bij volmacht gestemd” aangebracht.

Wat indien u geen volmacht geeft?
Deelneming aan de stemming is verplicht. Wie zelf niet naar het stembureau kan gaan, moet dus een volmacht geven. Kiezers die dat niet doen en ook niet zelf gaan stemmen, riskeren een boete.

Indien u er toch voor kiest om geen volmacht te geven, dient u wel een bewijs van verhindering, samen met uw oproepingsbrief binnen te brengen in het gemeentehuis bij de dienst burgerzaken (ten laatste op vrijdag 12 oktober 2018), of dit op de verkiezingsdag te laten bezorgen aan de voorzitter van uw stembureau.

De voorzitter van het stembureau zal uw naam noteren op de lijst van afwezige kiezers. Die lijst stuurt hij naar de vrederechter. De vrederechter zal beslissen of hij u al dan niet een boete zal opleggen.

Nog meer info?
Alle info en documenten kan u vinden op www.vlaanderenkiest.be.of bij de dienst burgerzaken, burgerzaken@gemhoegaarden.be.