Managementteam

Het managementteam (MAT) coördineert de werking van de verschillende diensten van de gemeente en het OCMW. In het MAT zetelen naast de secretaris (voorzitter) ook de financieel beheerder, de stafmedewerker en de directeur van WZC Villa Hugardis. De burgemeester en OCMW-voorzitter wonen met raadgevende stem de vergaderingen bij.

Secretaris

Bart Hendrix

Bart HENDRIX
Contact: 016/768 700 -  bart.hendrix@gemhoegaarden.be

Bart Hendrix is tegelijk gemeentesecretaris en OCMW-secretaris. De secretaris is de hoogste ambtenaar en het hoofd van het personeel. Hij heeft de leiding van de diensten en vormt de verbinding tussen het beleid en de administratie. Hij bereidt de dossiers voor van de gemeenteraad, de OCMW-raad en het schepencollege, neemt deel aan de vergadering en stelt de notulen op. Samen met de burgemeester ondertekent de secretaris de briefwisseling van de gemeente. Samen met de voorzitter ondertekent de secretaris de briefwisseling van het OCMW.

 

Financieel beheerder 

Pieter HENDRIX 
Contact: 016/768 710 -  financieelbeheerder@gemhoegaarden.be

Als financiële manager is hij bevoegd voor de budgetopmaak, de boekhouding en het thesauriebeheer. Hij verzorgt de financiële analyses en geeft financieel beleidsadvies. Hij heeft onafhankelijke voorafgaandelijke controlebevoegdheid op de beslissingen die een budgettaire en financiële impact hebben. Hij verricht de betalingen en int de vooropgestelde ontvangsten.  De financieel beheerder leidt de financiële dienst en stelt jaarlijks de rekening op.

 

Stafmedewerker 

Stafmedewerker

Wendy CRETEN
Contact: 016/808 781 - wendy.creten@ocmwhoegaarden.be

De stafmedewerker is de naaste medewerker van de secretaris en vervangt deze bij zijn afwezigheid.
Zij levert algemene beleidsondersteuning en beheert sommige dossiers afzonderlijk, zoals de beleids- en beheercyclus, het intern controlesysteem en (subsidie)projecten.
Een belangrijke uitdaging is de optimalisatie van de samenwerking tussen gemeente & OCMW