Managementteam

Het managementteam (MAT) coördineert de werking van de verschillende diensten van de gemeente en het OCMW. In het MAT zetelt naast de algemeen directeur (voorzitter) en de financieel directeur ook de stafmedewerker. De burgemeester woont met raadgevende stem de vergaderingen bij.

Algemeen directeur

Bart Hendrix

Bart HENDRIX
Contact: bart.hendrix@gemhoegaarden.be

Bart Hendrix is algemeen directeur. Dit is de hoogste ambtenaar en het hoofd van het personeel. Hij heeft de leiding van de diensten en vormt de verbinding tussen het beleid en de administratie. Hij bereidt de dossiers voor van de gemeenteraad, de OCMW-raad en het schepencollege, neemt deel aan de vergadering en stelt de notulen op. Samen met de burgemeester ondertekent de algemeen directeur de briefwisseling van de gemeente. Samen met de voorzitter ondertekent de algemeen directeur de briefwisseling van het OCMW.

 

Financieel directeur 

Pieter HENDRIX 
Contact: pieter.hendrix@gemhoegaarden.be

Als financiële manager is hij bevoegd voor de budgetopmaak, de boekhouding en het thesauriebeheer. Hij verzorgt de financiële analyses en geeft financieel beleidsadvies. Hij heeft onafhankelijke voorafgaandelijke controlebevoegdheid op de beslissingen die een budgettaire en financiële impact hebben. Hij verricht de betalingen en int de vooropgestelde ontvangsten. De financieel directeur leidt de financiële dienst en stelt jaarlijks de rekening op.

 

Stafmedewerker 

Stafmedewerker

Wendy CRETEN
Contact: wendy.creten@ocmwhoegaarden.be

De stafmedewerker is de naaste medewerker van de algemeen directeur en vervangt deze bij zijn afwezigheid.
Zij levert algemene beleidsondersteuning en beheert sommige dossiers afzonderlijk, zoals de beleids- en beheercyclus, het intern controlesysteem en (subsidie)projecten.
Een belangrijke uitdaging is de optimalisatie van de samenwerking tussen gemeente & OCMW

Afsprakennota MAT - politieke organen
Goedkeuring: GR 23.06.2020 - Publicatie: 25.06.2020
Afsprakennota MAT - politieke organen
Goedkeuring: RMW 23.06.2020 - Publicatie: 25.06.2020