Bekendmakingsplicht

In uitvoering van het decreet lokaal bestuur en bijhorende besluit van de Vlaamse Regering worden volgende documenten bekend gemaakt op de gemeentelijke website. Hier vindt u alvast een overzicht: 

Bekendmakingen bestuursorganen vanaf 1/11/2021

Politieke organen gemeente : samenstelling, huishoudelijk reglement en deontologische code
Onderaan deze pagina, bij de gemeenteraad vindt u agenda en notulen van de vergaderingen (openbare zitting).

Bekendmakingen gemeenteraad
- lijst van besluiten met beknopte omschrijving 
strategisch meerjarenplan, aanpassingen en jaarrekening
Overzicht belastingbesluiten gemeente Hoegaarden
Overzicht retributies en concessies
Overzicht gemeentelijke premies en subsidies
Andere reglementen en vorderingen gemeenteraad
Rechtspositieregeling en deontologische code personeel  

Bekendmaking college

Bekenmaking burgemeester

Politieke organen OCMW: samenstelling, huishoudelijk reglement en deontologische code
Onderaan deze pagina, bij de OCMW-raad vindt u agenda en notulen van de vergaderingen (openbare zitting).

Bekendmakingen OCMW-raad
- lijst van besluiten met beknopte omschrijving
- strategisch meerjarenplan, aanpassingen en jaarrekening
Reglementen OCMW
Rechtspositieregeling en deontologische code personeel 

Bekendmakingen vast bureau

Bekendmakingen voorzitter vast bureau 

Intergemeentelijke samenwerking  

Tijdelijke politieverordeningen
Permanente politieverordeningen

Omgevingsvergunning (openbaar onderzoek + beslissing)

Adviesraden en overlegorganen
Informatiekanalen

Wilt u informatie krijgen over de documenten die op deze lijst zijn vermeld, neem dan contact op met de algemeen directeur Bart Hendrix
Wilt u een klacht indienen tegen een genomen besluit, neem dan contact op met de toezichthoudende overheid