Bekendmakingsplicht

In uitvoering van het decreet lokaal bestuur en bijhorende besluit van de Vlaamse Regering worden volgende documenten bekend gemaakt op de gemeentelijke website. Hier vindt u alvast een overzicht: 

Omgevingsvergunning (openbaar onderzoek + beslissing) en andere openbare onderzoeken
Politieverordeningen 2021

Politieke organen gemeente : samenstelling, huishoudelijk reglement en deontologische code
Onderaan deze pagina, bij de gemeenteraad vindt u agenda en notulen van de vergaderingen (openbare zitting).

Gemeenteraad
- lijst van besluiten met beknopte omschrijving 
strategisch meerjarenplan, aanpassingen en jaarrekening
Overzicht belastingbesluiten gemeente Hoegaarden
Overzicht retributies en concessies
Overzicht gemeentelijke premies en subsidies
Andere reglementen en vorderingen gemeenteraad
Rechtspositieregeling en deontologische code personeel  

College
- lijst van besluiten met beknopte omschrijving 2019
- lijst van besluiten met beknopte omschrijving 2020 
- lijst van besluiten met beknopte omschrijving 2021
• Reglementen en vorderingen college

Burgemeester
- lijst van besluiten met beknopte omschrijving
Reglementen en vorderingen burgemeester

Politieke organen OCMW: samenstelling, huishoudelijk reglement en deontologische code
Onderaan deze pagina, bij de OCMW-raad vindt u agenda en notulen van de vergaderingen (openbare zitting).

Raad voor maatschappelijk welzijn
- lijst van besluiten met beknopte omschrijving
- strategisch meerjarenplan, aanpassingen en jaarrekening
Reglementen OCMW
Rechtspositieregeling en deontologische code personeel 

Vast bureau
- lijst van besluiten met beknopte omschrijving 2019
- lijst van besluiten met beknopte omschrijving 2020 
- lijst van besluiten met beknopte omschrijving 2021
Reglementen en vorderingen vast bureau

Voorzitter vast bureau
- lijst van besluiten met beknopte omschrijving

Intergemeentelijke samenwerking  

Adviesraden en overlegorganen
Informatiekanalen

Wilt u informatie krijgen over de documenten die op deze lijst zijn vermeld, neem dan contact op met de algemeen directeur Bart Hendrix
Wilt u een klacht indienen tegen een genomen besluit, neem dan contact op met de toezichthoudende overheid