Openbaar onderzoek digitale atlas waterlopen

Betreft: Openbaar onderzoek Digitale atlas van de gerangschikte onbevaarbare waterlopen en publieke grachten. Van 1 september 2021 tot en met 28 februari 2022

Op 7 mei 2021 keurde de Vlaamse Regering het 'Besluit betreffende de onbevaarbare waterlopen'(*) goed. Dit besluit gaat onder andere over bepalingen rond de digitale atlas van de gerangschikte onbevaarbare waterlopen en de publieke grachten (verder de digitale atlas). Deze digitale atlas vervangt de analoge atlassen.

Op 1 september 2021 start daarom het openbaar onderzoek van het ontwerp van de digitale atlas. Het openbaar onderzoek verloopt volledig digitaal via de website www.integraalwaterbeleid.be. Op die manier is alle informatie (achtergrondinformatie, kaartapplicatie en inspraakformulier) op één plaats raadpleegbaar.

(*): Besluit betreffende de onbevaarbare waterlopen tot uitvoering van diverse bepalingen uit de wet van 28 december 1967 betreffende de onbevaarbare waterlopen en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008 tot uitvoering van titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, wat betreft het toezicht op de naleving van de wet van 28 december 1967 betreffende de onbevaarbare waterlopen.