Inzage ontwerp beheersplan dorpskern Meldert

De dorpskern van Meldert is sinds 1981 beschermd dorpsgezicht.  Het gemeentebestuur is gestart met de opmaak van een beheersplan voor dit gebied. 

Na de onderzoeksfase en adviserende gesprekken met de betrokken overheden werd een ontwerp-beheersplan opgesteld dat momenteel voor goedkeuring voorligt bij het agentschap Onroerend Erfgoed. De algemene delen van het ontwerp-beheersplan kan u hier raadplegen.

Ontwerp beheersplan dorpsgezicht Meldert

Bijlage 1: ZEN_erfgoed

Bijlage 2: Bomen en struiken

Bijlage 3: Beschermingsbesluiten

Bijlage 4: Bibliografie

Bijlage 5: Iconografische bronnen

Bijlage 6: Foto's

Bijlage 7: Individuele relictfiches

Bijlage 8: Onderhoudslogboek

ZEN_oorlogsgedenktekens

ZEN_donjonsite

ZEN_grafkruisen

ZEN_notenboom

De eigenaars van een goed binnen de beschermde zone hebben via brief de fiche die van hun eigendom werd opgemaakt in het kader van het beheersplan ontvangen. In die fiche staan de administratieve gegevens van de eigendom, de (bouw)geschiedenis, een beschrijving, een evaluatie en de beheersdoelstellingen. Deze laatste werden in overleg met het agentschap Onroerend Erfgoed opgemaakt.  De individuele fiches zijn niet raadpleegbaar via de website van de gemeente.
Heeft u als eigenaar van een goed binnen de beschermde zone geen fiche ontvangen, neem dan contact op met de gemeentelijk omgevingsambtenaar RO, Marlies Buvens tel 016 76 87 20 of marlies.buvens@gemhoegaarden.be

Wij hopen dat we u hiermee voldoende geïnformeerd hebben en kijken uit naar uw reactie.

Wij hopen dat we u hiermee voldoende geïnformeerd hebben en kijken uit naar uw reactie.