Ruimtelijke ordening 

U kan terecht bij de dienst ruimtelijke ordening voor informatie en wetgeving over bouwen en verbouwen, verkavelen, plaatsen van reclameborden, ...
U kan er eveneens kadasterplannen, het gewestplan, het  gemeentelijk ruimtelijk structuurplan, de goedgekeurde bijzondere plannen van aanleg en verkavelingen in kijken.
Meldingen van stedenbouwkundige handelingen en werken worden ingediend bij de dienst R.O. De dienst ruimtelijke ordening maakt stedenbouwkundige vergunningen, verkavelings-vergunningen, planologische en stedenbouwkundige attesten op.

Contactgegevens ruimtelijke ordening

Omgevingsambtenaar: Marlies BUVENS
tel: 016/76 87 20     e-mail: marlies.buvens@gemhoegaarden.be
Medewerker:      Carine INGHELS
tel: 016/76 87 22     e-mail: carine.inghels@gemhoegaarden.be

Besprekingen met de stedenbouwkundig ambtenaar gebeuren enkel op afspraak - via 016/76 87 22. 
Op dinsdagavond tussen 17u30 en 19u30 is er vrije consultatie.

 

BEKENDMAKING OMGEVINGSVERGUNNINGEN (openbaar onderzoek + beslissing)
BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK
GOEDKEURING ROOILIJNPLAN EN WIJZIGING VAN VOETWEG

 

Overzicht van de belangrijkste formulieren Ruimtelijke ordening

Brochure 'Stedenbouwkundige vergunning, melding en vrijstelling'

 

Wat doet de dienst ruimtelijke ordening precies?

Coördinatie van de gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening (GECORO)  

Openbare onderzoeken 

Aanvraag en informatie over vergunningen en attesten
Klik op de titel voor meer informatie:

Stedenbouwkundige vergunning

Verkavelingsvergunning

Stedenbouwkundig attest

Planologisch attest

Stedenbouwkundige inlichtingen (vastgoedinfo)

Kappen van bomen


Vanaf 1 november 2016 kan u uw bouwaanvraag digitaal indienen en opvolgen via www.omgevingsloket.be - optie digitaal loket

Deze online toepassing werkt met een login op basis van uw identiteitskaart. Om een aanvraag in te dienen, moet u dus enkel beslissen over een e-ID-kaartlezer of over een token. U vindt op de www.omgevingsloket.be een stappenplan voor het digitaal aanmaken van een dossier. Wij raden aan om de demo en het normenboek door te nemen alvorens u uw digitaal dossier samenstelt. Het digitale dossier verschilt immers in bepaalde opzichten van een analoog dossier, waardoor ook de voorbereiding enigszins anders zal verlopen. 
Voor eenvoudige dossiers (zonder medewerking van een architect) blijft het ook nog steeds mogelijk om een dossier op de traditionele en analoge manier, op papier, in te dienen. 

Overzicht en basisinformatie over de belangrijkste gemeentelijke plannen

• GRS = Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan
• BPA = Bijzonder Plan van Aanleg
• RUP = Ruimtelijke Uitvoeringsplannen    
• Woonbeleidsplan
Zoneringsplan

Belangrijke reglementen en verordeningen

• Stedenbouwkundige verordeningen. Voor algemene uitleg klik hier.
Voor de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening parkeerplaatsen klik hier 
• Leegstand en verkrotting.
Lees meer over de inventarisatie en heffing op leegstand en verkrotting van woningen en gebouwen in Hoegaarden.
• Belastingen op 2de verblijf in de gemeente Hoegaarden. Lees verder 
• Activeringsheffing onbebouwde percelen. Lees verder
Belasting masten en pylonen. Lees verder

• Monumenten en landschappen.

Beschermde dorpsgezichten via kaart Geopunt

Beschermde landschappen via kaart Geopunt

Inventaris bouwkundig erfgoed - relicten via kaart Geopunt

 

Andere nuttige informatie:

Huisnummering
Bij nieuwbouw of verbouwing kunnen de burgers het correcte huisnummer aanvragen bij de dienst Ruimtelijke ordening en/of de dienst Burgerzaken.

Kadaster
De administratie van het kadaster houdt een openbaar register bij waarin alle onroerende zaken zijn opgenomen met de daarop gevestigde rechten. Het vormt een goede informatiebron voor al wie meer wil weten over de kadastrale percelen.

GRB
GRB is het grootschalig referentiebestand; een geografisch informatiesysteem dat dient als topografische referentie voor Vlaanderen.

Melding van bouwmisdrijf
Hebt u klachten of wilt u een bouwmisdrijf melden, dan kunt u terecht bij de gemeente (dienst ruimtelijke ordening) of bij de politie om het bouwmisdrijf te laten vaststellen.