Ruimtelijke ordening 

U kan terecht bij de dienst ruimtelijke ordening voor informatie en wetgeving over bouwen en verbouwen, verkavelen, plaatsen van reclameborden, ...
U kan er eveneens kadasterplannen, het gewestplan, het  gemeentelijk ruimtelijk structuurplan, de goedgekeurde bijzondere plannen van aanleg en verkavelingen in kijken of vastgoedinformatie aanvragen.
Meldingen van stedenbouwkundige handelingen en werken worden ingediend bij de dienst R.O. De dienst ruimtelijke ordening maakt omgevingsvergunningen, planologische en stedenbouwkundige attesten op.

Contactgegevens ruimtelijke ordening

omgeving@gemhoegaarden.be
016/768 768
Gelieve vragen zoveel mogelijk via mail te versturen.

De dienst RO werkt net als alle andere diensten enkel op afspraak.
Wegens tijdelijke onderbezetting van de dienst omgeving kan de doorlooptijd bij de dienst ruimtelijke ordening oplopen.
Vastgoedinlichtingen en omgevingsvergunningen worden binnen de normale termijnen verstrekt. 
Wij danken u alvast voor uw begrip en geduld.

Inzage goedgekeurd beheersplan dorpskern Meldert 

    

BEKENDMAKING OMGEVINGSVERGUNNINGEN (openbaar onderzoek + beslissing)

 

Wat doet de dienst ruimtelijke ordening precies?

Aanvraag en informatie over vergunningen en attesten
De omgevingsvergunning vervangt en verenigt verschillende vergunningen:
• Omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen (vroegere stedenbouwkundige vergunning)
• Omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden (vroegere verkavelingsvergunning)
• Omgevingsvergunning voor exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten (vroegere milieuvergunning)
• Omgevingsvergunning voor kleinhandelsactiviteiten (vroegere sociaal-economische machtiging)
• Omgevingsvergunning voor het wijzigen van kleine landschapselementen of voor het wijzigen van vegetatie (vroegere natuurvergunning).

De aanvragen worden ingediend bij één loket, het Omgevingsloket, waarna één openbaar onderzoek en één adviesronde worden georganiseerd.

Deze online toepassing werkt met een login op basis van uw identiteitskaart. Om een aanvraag in te dienen, moet u dus enkel beschikken over een e-ID-kaartlezer of over een token. U vindt op de www.omgevingsloket.be een stappenplan voor het digitaal aanmaken van een dossier. Wij raden aan om de demo en het normenboek door te nemen alvorens u uw digitaal dossier samenstelt. Het digitale dossier verschilt immers in bepaalde opzichten van een analoog dossier, waardoor ook de voorbereiding enigszins anders zal verlopen. 

Voor eenvoudige dossiers (zonder medewerking van een architect) blijft het ook nog steeds mogelijk om een dossier op de traditionele en analoge manier, op papier, in te dienen. De digitalisering kost Ä 250.

Voor bepaalde aanvragen tot omgevingsvergunning moet er een openbaar onderzoek gebeuren.
- De aanvrager moet, als bekendmaking naar de omgeving, 30 dagen lang een gele affiche aan het perceel ophangen. Deze affiche moet afgehaald worden in het gemeentehuis.
- En het dossier ligt gedurende deze periode ter inzage op het gemeentehuis.

Voor een aantal kleine werken is geen vergunning nodig of volstaat een melding bij de gemeente. Voor de zekerheid vraagt u best advies bij de omgevingsambtenaar.

Handhaving
Beleidsplan omgevingshandhaving 2021-2025
Goedgekeurd GR 20.04.2021

Stedenbouwkundig attest

Planologisch attest

Stedenbouwkundige inlichtingen (vastgoedinfo)

Overzicht van de belangrijkste formulieren Ruimtelijke ordening

Coördinatie van de gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening (GECORO)  

Overzicht en basisinformatie over de belangrijkste gemeentelijke plannen

• GRS = Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan
• BPA = Bijzonder Plan van Aanleg
• RUP = Ruimtelijke Uitvoeringsplannen    
• Woonbeleidsplan
Zoneringsplan

Belangrijke reglementen en verordeningen

• Stedenbouwkundige verordeningen. Voor algemene uitleg klik hier.
• Reglement rond Beleidsmatig Gewenste Ontwikkelingen (BGO) inzake meergezinswoningen klik hier
• Voor de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening parkeerplaatsen klik hier 
• Stedenbouwkundige verordening betreffende ondergrondse sorteerstraten klik hier
• Leegstand en verkrotting.
Lees meer over de inventarisatie en heffing op leegstand en verkrotting van woningen en gebouwen in Hoegaarden.
• Belastingen op 2de verblijf in de gemeente Hoegaarden. Lees verder 
• Activeringsheffing onbebouwde percelen. Lees verder
Belasting masten en pylonen. Lees verder

• Monumenten en landschappen.

Beschermde dorpsgezichten via kaart Geopunt

Beschermde landschappen via kaart Geopunt

Inventaris bouwkundig erfgoed - relicten via kaart Geopunt

 

Andere nuttige informatie:

Huisnummering
Bij nieuwbouw of verbouwing kunnen de burgers het correcte huisnummer aanvragen bij de dienst Omgeving.

Bronbemaling
Dit is het oppompen van grondwater om de watertafel tijdelijk te verlagen en zo de plaatsing van een kelder of fundering mogelijk te maken. Elke bronbemaling moet gemeld worden en is er, afhankelijk van o.a. het opgepompte debiet en de locatie, een omgevingsvergunning nodig.
Leidraad voor het indienen van de aanvraag voor bronbemaling.

Kadaster
De administratie van het kadaster houdt een openbaar register bij waarin alle onroerende zaken zijn opgenomen met de daarop gevestigde rechten. Het vormt een goede informatiebron voor al wie meer wil weten over de kadastrale percelen. Meer info vindt u in deze folder of via de website van de FOD Financiën.

GRB
GRB is het grootschalig referentiebestand; een geografisch informatiesysteem dat dient als topografische referentie voor Vlaanderen.

Melding van bouwmisdrijf
Hebt u klachten of wilt u een bouwmisdrijf melden, dan kunt u terecht bij de gemeente (dienst omgeving) of bij de politie om het bouwmisdrijf te laten vaststellen.