Openbare werken / Technische Dienst 

De technische dienst voert een aantal openbare werken uit, zoals
- onderhoud en beheer van de gemeentelijke gebouwen,
- onderhoud en beheer van gemeentelijke wegen
- onderhoud en beheer van openbaar groen
- opvolging werken op openbaar domein in opdracht van derden (bv. rioleringswerken)
Daarnaast biedt deze dienst zowel intern als extern logistieke steun (verkeersignalisatie, vervoer materiaal, ...).
Bovendien fungeren zij als meldpunt voor klachten over vaststellingen langs buurt- en voetwegen, verstopte rioleringen of rioolkolken, vervuilde of beschadigde schuilhuisjes, ...

Vragen of opmerkingen ?
Maak een afspraak via het snelloket grondgebiedszaken - 016/768 768 
Of mail naar technischedienst@gemhoegaarden.be

Contactgegevens technische dienst 

Diensthoofd Technische dienst: 
Elke VANDEPLAS   

Medewerker:

Saskia BAILLI 

Technische buitendienst De Polder 
Kloosterstraat 29 te Hoegaarden
Openingsuren: Elke weekdag van 8.00 u tot 8.30 u en van 15.45 u tot 16.15 u

Klik op "Hoegaarden werkt!" Overzicht werken in uitvoering - geplande werken - uitgevoerde werken. Via Hinder in kaart (Geopunt Vlaanderen & GIPOD)  vindt u een overzicht van wegenwerken die bezig zijn of gepland zijn in Hoegaarden de volgende vier weken. U kan zoeken op straatnaam of op naam van de gemeente of stad. U kan er ook zien of er een wielerkoers, markt, speelstraat, ... of een andere inname van het openbaar domein gepland is.

Melden van technische problemen

Meldpunt technische dienst
Lees hier met welke problemen en meldingen u bij de Technische dienst terecht kan.
Gebruik het digitaal meldpunt. 

Andere meldingen en klachten die u rechtstreeks mag doorgeven:

Melding defecte straatlampen FLUVIUS: www.straatlampen.be   

Melding gasreuk FLUVIUS: 0800/65 0 65  

Meldingen ivm telefonie, internet en televisie; hiervoor kan u best contact opnemen met uw eigen provider. Vergeet niet uw klantennummer bij de hand te hebben.

Melding storingen en defecten netbeheerder elektriciteit FLUVIUS 078/35 35 00
       https://www.fluvius.be/nl/thema/storingen-en-werken
       www.fluvius.be/nl/geenstroom
       https://www.fluvius.be/nl/meer-weten/stroomonderbrekingen 

Melding verstopping riolering op openbaar domein FLUVIUS 078 35 35 00

Melding storingen DE WATERGROEP 02/238 96 99 
      https://www.dewatergroep.be/nl-be/storingen-en-werken/storing-melden

 

Waarvoor kan u nog terecht op de technische dienst?

Aanvraag signalisatievergunning bij inname openbaar domein
Indien u een deel of geheel van de openbare weg (rijweg, parkeervakken, fietspad of voetpad) inneemt om bijvoorbeeld werken aan uw woning uit te voeren, een stelling of container te plaatsen, paletten materiaal te laten leveren, ... en deze inname met de vereiste signalisatie blijft 's nachts staan, dan hebt u een signalisatievergunning nodig.
Indien de inname van korte duur is en de openbare weg 's nachts terug vrij is, is een melding voldoende. Bij een langere inname van het openbaar domein door particulieren zijn zij een belasting verschuldigd.

Vraag je inname van het openbaar domein aan via het E-loket.

Domeinvergunning voor nutsvoorzieningen
Nutsmaatschappijen die werken uitvoeren op het grondgebied van de gemeente Hoegaarden hebben een domeinvergunning nodig.

Planaanvraag nutsleidingen bij graaf- en grondwerken die grenzen aan openbaar domein
In de ondergrond zijn verschillende nutsleidingen aanwezig (elektriciteitskabels, tv-kabels, waterleiding, gasleiding, riolering, ....). Met het oog op het beperken en voorkomen van graafschade is het verplicht vooraf de nodige plannen aan te vragen. Klik hier voor de lijst met vergunninghoudende nutsmaatschappijen.

Attest hinder openbare werken
Ondervindt u als zelfstandige hinder van openbare werken omdat die werken de toegang tot uw onderneming belemmeren, verhinderen of ernstig bemoeilijken, dan kan u een attest hinder openbare werken aanvragen.

Provinciaal infopunt voor vragen over waterlopen
Vindt u zwerfvuil in een beek? Of belemmert een overmatige plantengroei het stromen van het water? Met klachten of vragen over waterlopen kan  u terecht bij het infopunt waterlopen op we website www.vlaamsbrabant.be/infopuntwater
Voor een snelle opvolging, mail naar infopuntwater@vlaamsbrabant.be of bel 016/26 75 02.  

Wachtbekkens

Nutsvoorzieningen in Hoegaarden