Formulieren milieu

Klik op het formulier om het te downloaden 

Milieuvergunning en VLAREM

Handleiding milieuvergunningsaanvraag
Het eMIL-loket (externe website) is een online loket voor milieuvergunningen, waar u uw aanvraag of melding kunt voorbereiden en uw gegevens meteen kunt valideren.

Formulieren
De formulieren 8ter en 10ter voor de bekendmaking van aanvragen en beslissingen werden toegevoegd door het besluit van de Vlaamse Regering van 18 september 2009 dat Vlarem aan-paste voor wat het uniek gemeentelijk loket stedenbouwkundige vergunning-milieuvergunning betreft, kan u terugvinden onder regelgeving.
Download hier de formulieren voor:
• de aanvraag van een milieuvergunning voor de exploitatie of de verandering van een inrichting van de eerste en de tweede klasse
bijlage A1
toelichtingsbijlage
• de mededeling kleine verandering
- bijlage B1
- toelichtingsbijlage
• de melding van exploitatie of verandering van een inrichting van de derde klasse
• de melding van de overname van een vergunde inrichting door een andere exploitant
- bijlage A1
bijlage B1
toelichtingsbijlage

Dossiertaks
Informatie met betrekking tot de betaling van de VLAREM-dossiertaks voor een aanvraag of een beroep inzake een inrichting ingedeeld in de eerste of tweede klasse kan u vinden in dit document.

Melding van een voorval
In de algemene milieuvoorwaarden voor ingedeelde inrichtingen (deel 4 van titel II van het VLAREM) werd op 20 september 2013 een nieuwe afdeling 4.1.12 risicobeheersing toegevoegd. Bij een voorval verstrekt de exploitant zo spoedig mogelijk een aantal gegevens aan de afdeling Milieu-inspectie. De exploitant gebruikt daarvoor het formulier, vermeld in bijlage 4.1.12, of een andere informatiedrager die dezelfde informatie bevat. Onder voorval wordt verstaan: gebeur-tenis zoals brand, explosie of accidentele emissie, die wordt veroorzaakt door ongecontroleerde ontwikkelingen tijdens de exploitatie van een inrichting, die hetzij onmiddellijk, hetzij na verloop van tijd gevolgen kan hebben voor de mens of voor het leefmilieu.
• Formulier melding van een voorval

Formulieren natuur & bos

Op de website van natuur en bos vindt u een overzicht van alle mogelijke vergunningen en subsidies rond natuur, bos en groen, met doorlinks naar meer informatie en formulieren.
Formulier kappen van bomen in bos ANB

Aanvraag bodemattest bij OVAM

 Premies en subsidies

Aanvraagformulier gemeentelijke premie installatie hemelwatergebruik

Aanvraagformulier gemeentelijke premie infiltratievoorziening

Aanvraagformulier gescheiden afvoersysteem INFRAX (Riobra) - voor een digitale aanvraag RWG-premie gescheiden afvoer klik hier.

Aanvraag herbruikbare luiers

Aanvraag sociale correctie DIFTAR (incontinentie & buikvliesdyalise) 

Aanvraag gratis putwateronderzoek VMM

Aanvraag gratis energiescan EANDIS

 

Aanvraag afvalcontainers voor evenementen of via E-loket
Aanvraag herbruikbare bekers

 Meldpunt milieu via E-loket