Leefmilieu 

Bewaking en verbetering van de kwaliteit van onze leefomgeving is belangrijk.
De praktische opvolging van deelaspecten van leefmilieu (zoals afvalbeheer, landbouw, erosiebestrijding, mobiliteit, natuur, algemeen beleid en handhaving)  zijn verdeeld onder verschillende ambtenaren. U kan steeds terecht bij de milieudienst met vragen en suggesties.
Algemeen e-mailadres: milieudienst@gemhoegaarden.be

Contactgegevens - 016/768 768

Milieuambtenaar: Thibaut Deprez
e-mail:  thibaut.deprez@gemhoegaarden.be
Duurzaamheidsambtenaar:  Elke Hacour     
e-mail: elke.hacour@gemhoegaarden.be
Deskundige groenvoorzieningen en natuur: Robbert Jan Jackers 
e-mail: robbertjan.jackers@gemhoegaarden.be   
Medewerker grondgebiedzaken: Saskia Bailli
e-mail: saskia.bailli@gemhoegaarden.be

Waarvoor kan u op de dienst leefmilieu terecht?

De omgevingsvergunning vervangt en verenigt verschillende vergunningen, ook het milieuluik maakt deel uit van de omgevingsvergunning. De aanvragen worden ingediend bij één loket, het Omgevingsloket, waarna één openbaar onderzoek en één adviesronde worden georganiseerd.

Bekendmaking omgevingsvergunningen en andere openbare onderzoeken

Overzicht van de belangrijkste formulieren Milieu

Coördinatie van de MilieuKlimaatraad Hoegaarden (MKR)

 

Handhaving
Beleidsplan omgevingshandhaving 2021-2025
Goedgekeurd GR 20.04.2021

 

Aanvraag en informatie over toelatingen en attesten 
Klik op de titel voor meer informatie:

Geluidsnormen in horecazaak

Toelating afwijking geluidsniveau bij evenement

Bodemattest

Bodemsaneringsfonds voor de garage-, carrosserie-, en landbouwmachinesector

Controle en onderhoud van een stookolietank

Regels voor grondverzet


Aanvraag en informatie over premies
Klik op de gewenste premie voor informatie:

Subsidie hemelwaterinstallaties en infiltratievoorzieningen   

MOS milieuzorg op school

Herbruikbare luiers 

Sociale correcties DifTar (jonge kinderen, incontinentie en buikvliesdialyse)

Goedkope Vlaamse energielening

Duurzaam bouwadvies


Fluvius is in Hoegaarden de netbeheeder van de riolering. Bekijk de algemene informatiefolder in verband met afkoppeling regenwater. Fluvius biedt ondersteuning bij - Individueel zuiveren van afvalwater (IBA)
Gescheiden afvoersysteem - aanvraagformulier Fluvius
- Gracht inbuizen.
Bovengemeentelijke rioleringswerken zoals waterzuiveringsinstallaties worden uitgevoerd in samenwerking met Aquafin:
RWA leiding in Sint-Jansstraat te Hoxem
KWZI Hoegaarden - Hoksem
Elke Vandeplas is het gemeentelijk aanspreekpunt voor rioleringswerken.

Aanvraag tot onderzoek van putwater
Met dit formulier kan je als eigenaar van een woning met een eigen waterwinning de drinkbaarheid en geschiktheid van dat water gratis laten onderzoeken, als je niet kunt aansluiten op de openbare watervoorziening. Je krijgt een gezondheidskundige beoordeling van je putwater en een schriftelijk advies over het gebruik. Dit formulier moet ingevuld en ondertekend worden door een medewerker van de gemeente en door jezelf.

Melding van milieuklachten &-hinder
Lees hier voor welke meldingen u bij de milieudienst terecht kan en doe uw melding via het digitaal meldpunt milieu (E-loket).

 

 


In de kijker:

Energiescan
Een energiescan is een snelle doorlichting van het energieverbruik in je woning, gekoppeld aan energiebesparende voorstellen.

Energieschaarste
Vermijd een stroomtekort in de winterperiode. 

Lichtplan 
De gemeente ondersteunt het klimaat door 's nachts de openbare verlichting te doven.

Klimaatactieplan - Burgemeestersconvenant
Download hier het volledige klimaatactieplan
Vele handen voor 20% minder CO2-uitstoot tegen 2020.

Het Lokaal bestuur Hoegaarden heeft op de gemeenteraadszitting van 12 oktober 2021 het Lokaal Energie- en Klimaatpact ondertekend. Er werden hiervoor geplande acties geconcretiseerd waarmee het lokaal bestuur zich in de periode 2021-2030 wil inzetten om de negatieve gevolgen van de klimaatverandering tegen te gaan.
Verslag open Milieu- en klimaatraad
Lokaal energie- en klimaatpact, GR 12.10.2021

Ecologisch bermbeheer en marjoleinbermen
De wegbermen in Hoegaarden worden gemaaid volgens de voorschriften van het bermbeheersplan.

Onderhoud en beheer holle wegen
De holle wegen in Hoegaarden zijn van de mooiste en oudste in Vlaanderen. Deze kleine landschapselementen worden degelijk beheerd.

Muurvegetatie
Lees meer over het reservaat helmbloemen op kerkhofmuur en andere vormen van muurvegetatie.

Natuur in je buurt
In 2018 is zijn we laureaat met Natuurlijk avontuurlijk! Groene speelkansen in Hoegaarden. De gemeente Hoegaarden zal op verschillende plaatsen in het centrum groene en kwaliteitsvolle speelnatuur ontwikkelen. Op die manier wordt het park van Hoegaarden verbonden met “de IJzerenweg” die nu al een centrale groenstructuur is. De middelen zullen worden aangewend om o.a. een groene buitenklas te ontwikkelen, extra speelgroen aan te planten en een speelbos in te richten.
In 2014 hebben we ook de prijs Groen in de Stad gewonnen met HoeGAARDE

Regionaal Landschap Zuid- Hageland
Het RLZH-team werkt in overleg met de gemeente en alle andere gebruikers van de open ruimte aan duurzame natuur- en landschapszorg. Samen maken we onze streek nog aantrekkelijker.

Koesterburen
Welke soort koestert de gemeente Hoegaarden?

Zonder is gezonder: pesticidenvrij onkruidbeheer
Ook de gemeente Hoegaarden zet pesticiden buiten spel.

Zonder is gezonder: pesticidenvrij onkruidbeheer
Ook de gemeente Hoegaarden zet pesticiden buiten spel.