Identiteit, rijbewijs, reispas & adres

De dienst burgerzaken werkt op afspraak - maak hier online je afspraak of bel 016 768 768  (keuze 1).
Bezoek ons e-loket voor een snelle en digitale afhandeling van verschillende aanvragen.

Elektronische identiteitskaart (eID)

Uw identiteitskaart is het bewijs dat u bent ingeschreven in het bevolkingsregister. Lees verder

Kids-ID:

Identiteitsdocument voor kinderen met Belgische nationaliteit jonger dan 12 jaar. Lees verder

Biometrisch paspoort (reispas)           

Een Belgisch biometrisch paspoort is een document om uw identiteit te bewijzen in de landen waarvoor de Belgische identiteitskaart niet volstaat. Ook kinderen jonger dan twaalf jaar hebben meestal een paspoort nodig.

Reistoelating voor minderjarigen

Minderjarigen die naar het buitenland reizen hebben in bepaalde gevallen toestemming van de ouders nodig. U kan een reistoelating aanvragen bij de dienst Burgerzaken via dit formulierLees meer.

Belgische reisdocumenten voor niet- Belgen

Vanaf 1 januari 2018 vraag je een bijzonder reisdocument niet langer bij de provinciale paspoortdienst aan maar bij de paspoortdienst van de gemeente waar je bent ingeschreven in het bevolkings- of vreemdelingenregister. Je hebt daarvoor in principe een voorafgaandelijk akkoord van de FOD Buitenlandse Zaken nodig, tenzij je een aanvraag doet als erkend vluchteling of staatloze. Lees verder

Ambtshalve schrapping uit het bevolkingsregister

Als blijkt dat u niet meer verblijft op het adres waar u staat ingeschreven in de bevolkingsregisters en indien het onmogelijk is om uw nieuwe hoofdverblijfplaats vast te stellen, kan het college van burgemeester en schepenen beslissen om u van ambtswege af te voeren uit de registers. Dit betekent dat u geen officieel adres meer hebt. Lees verder.

Melding tijdelijk afwezigheid

Het is aangeraden om een langdurige afwezigheid te melden aan het gemeentebestuur. Lees verder.

Aangifte van een adreswijziging

Wanneer u in een gemeente komt wonen of uw hoofdverblijfplaats of domicilie in de gemeente wijzigt, moet u hiervan aangifte doen bij de Dienst Burgerzaken van de desbetreffende gemeente. In Hoegaarden kan u hiervoor gebruik maken van het e-loket. Lees verder.

Gedeelde huisvesting voor kinderen van co-ouders

Sinds 15 februari 2016 is het mogelijk om in het dossier van een kind, van gescheiden ouders, te vermelden dat het kind af en toe of voor de helft van de tijd verblijft bij de andere ouder.  Lees verder

Aangifte van verhuis naar buitenland

Wanneer u naar het buitenland verhuist, moet u dat melden aan de Dienst Burgerzaken.  Lees verder
De stichting Vlamingen in de Wereld is een belangrijk aanspreekpunt voor Vlamingen die een langdurig verblijf in het buitenland plannen en/of nu al in het buitenland verblijven. U kan terecht op de website www.viw.be voor alle informatie.

Aangifte bijkomende informatie rijksregister

Via het e-loket kan u uw telefoonnummer, GSM en e-mail doorgeven voor opname in het rijksregister. Zo kunnen overheidsdiensten u sneller contacteren en helpt u de politie in de strijd tegen identiteitsfraude.
Beschikt u over een kaartlezer dan kan u zelf en rechtstreeks uw gegevens invullen https://mijndossier.rrn.fgov.be/

Identiteitskaart - verlies of diefstal

Hier leest u wat te doen bij diefstal, verlies of vernietiging van een identiteitskaart of paspoort.

Rijksregisternummer

Iedere persoon heeft een uniek identificatienummer. Lees verder.                  

Dankzij uw elektronische identiteitskaart en “Mijn dossier” beschikt u over een onmiddellijke toegang tot uw bevolkingsdossier bij het Rijksregister.

Naam (familienaam en voornaam)

Elk kind krijgt bij de geboorte een familienaam toegewezen. De keuze van de voornaam behoort toe aan beide ouders. Welke naam het kind krijgt, leest u hier.

Genderaanpassing

Transgenders kunnen vanaf 1 januari 2018 ook zonder medische voorwaarden hun geslachtsregistratie en voornaam officieel laten aanpassen. Lees verder

Bewijs van de Belgische nationaliteit

Een bewijs van nationaliteit is een document dat officieel bevestigt dat u Belg bent.
Lees verder.

 Aanvraag Belgische nationaliteit

 Klik hier voor alle informatie.

Belgisch - Europees rijbewijs

Wie een motorvoertuig bestuurt in een lidstaat van de E.U. moet beschikken over een geldig rijbewijs. Klik hier voor meer informatie over:
- Aanvraag rijbewijs
- Duplicaat rijbewijs
- Verhoging van categorie van rijbewijs
- Hernieuwing rijbewijs categorie C of D (medisch attest)
- Rijbewijs voor bezoldigd vervoer.

Internationaal rijbewijs

Wie een voertuig wil besturen buiten de landen van de Europese Economische Ruimte (EER) heeft een internationaal rijbewijs nodig. Lees verder.

Voorlopig rijbewijs

Een voorlopig rijbewijs is een leerdocument, het geeft de toelating om met een voertuig op de openbare weg te rijden als voorbereiding op het praktische rijexamen. Vind hier meer informatie over:
- Voorlopig rijbewijs categorie B
- Voorlopig rijbewijs voor alle andere categorieën (model 3)

Rijgeschiktheidsattest

In bepaalde gevallen is een rijgeschiktheidsattest nodig. Bijvoorbeeld voor personenvervoer vanaf rijbewijs categorie C of bij medische aandoeningen.
Lees verder.

Vakbekwaamheid

De vakbekwaamheid is een aanvulling aan het rijbewijs, die verplicht is voor professionele bestuurders met een rijbewijs categorie C en D. Lees meer.

Rijbewijs - verlies, diefstal, vernietiging of beschadiging

Hier  leest u wat te doen bij verlies, diefstal, vernietiging of beschadiging van uw rijbewijs.

 

PRAKTISCHE INFO:

Aanvaardingscriteria pasfoto's

Nieuwe puk-code en pin-code aanvragen e-ID

 

Doc Stop 24/24

 

Hallo Ouders