OCMW-bestuur 

Bijzonder comité sociale dienst

In Hoegaarden bestaat het bijzonder comité voor de sociale dienst uit 7 personen: 6 leden en een voorzitter. De voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst zetelt ook als schepen in het college van burgemeester en schepenen.
De leden van het comité beslissen over het toekennen, terugvorderen, herzien en schorsen van individuele steun in dossiers die hen voorgelegd worden door de maatschappelijk werkers van de sociale dienst in het kader van maatschappelijke dienstverlening en integratie. Het comité bekrachtigt de dringende beslissingen van zijn voorzitter. Voorts kan het comité een niet-bindend advies geven aan het college van burgemeester en schepenen, het vast bureau, de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn over beleidszaken.
Het BCSD vergadert elke voorlaatste dinsdag van de maand om 20 uur. In principe zijn deze zittingen besloten. Cliënten hebben wel steeds het recht gehoord te worden door het BCSD. Zij bespreken dit vooraf met hun maatschappelijk assistent.

Bijzonder Comité Sociale Dienst 2019 - 2024

Huishoudelijk reglement BCSD
Goedkeuring: BCSD 29.01.2019 - Publicatie: 19.02.2019 - download 
Aanpassing: BCSD 24.04.2019 - Publicatie: 23.05.2019 - download

Samenstelling bijzonder comité sociale dienst:
Filip Havet voorzitter, Jos Cauwberghs, Conny Gevens, Annicia Ntumba-Lumbala, Hans Van Tricht - voor CD&V, Sarah Dumoulin voor Gewoon wit en Carine Leys voor N-VA. 
Overzicht contactgegevens leden BCSD

Voor een afspraak met de voorzitter van BCSD neemt u best persoonlijk contact op.

Vast bureau

Burgemeester - voorzitter vast bureau: Jean-Pierre TAVERNIERS

Samenstelling vast bureau: 
Marleen LEFEVRE, Hans DECOSTER, Tom GROESENEKEN - schepenen 
Filip HAVET- voorzitter BCSD - schepen

Het vast bureau is het uitvoerend orgaan van het OCMW-bestuur. Het voert de beslissingen uit van de OCMW-raad en is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van het OCMW. Het vast bureau vergadert wekelijks. De vergaderingen zijn niet openbaar.
Overzicht contactgegevens leden vast bureau

Vast bureau 2019 - 2024

 

Lijst van besluiten met beknopte omschrijving vast bureau 2019

Lijst van besluiten met beknopte omschrijving vast bureau 2020 

Lijst van besluiten met beknopte omschrijving voorzitter vast bureau

OCMW-raad

De OCMW-raad of raad voor maatschappelijk welzijn is het hoogste bestuursorgaan van het OCMW en neemt al de belangrijke inhoudelijke en financiële beslissingen. De leden van de gemeenteraad zijn van rechtswege lid van de OCMW-raad. In Hoegaarden bestaat de OCMW-raad uit 17 leden. De werking van de raad wordt nader toegelicht in een huishoudelijk reglement. In het kader van het integriteitsbeleid, werd tevens een deontologische code voor OCMW-raadsleden aangenomen.

OCMW-raad 2019 - 2024

 

Overzicht OCMW-raadsleden Hoegaarden 
CD&V               TAVERNIERS Jean Pierre, voorzitter - burgemeester
                              HAVET Filip, LEFEVRE Marleen, DECOSTER Hans, GROESENEKEN Tom, schepenen 
                              PUTTEMANS Stefan, JANSSENS Evelien, MATTIJS Mies, MINNOT Lynn en VERBAETEN Joris 
Gewoon wit       DOTREMONT Lucia, PRINCEN Herwig en YLEN Eva 
N-VA                       COLLAERS Philip, FUCHS Liselore en SCHEEPMANS Christel
SP.A                       BUCCAUW Luc

Overzicht contactgegevens leden OCMW-raad

Huishoudelijk reglement OCMW-raad
Goedkeuring: RMW 22.01.2019  - Publicatie: 29.01.2019 - download                                          
Deontologische code OCMW-raadsleden
Goedkeuring: RMW 23.06.2020  - Publicatie: 25.06.2020 - download                                                   
               
OCMW-raden
Met uitzondering van de maanden juli en augustus, vergadert de OCMW-raad in principe elke tweede dinsdag van de maand in de raadszaal van het gemeentehuis. De zitting begint aansluitend op de gemeenteraad. Iedereen die wil, mag deze openbare zitting bijwonen. 

Lijst van besluiten met beknopte omschrijving OCMW-raad

VERGADERINGEN 2020
14 januari 2020: agendanotulen
11 februari 2020: bijkomende agendapunten - notulen
10 maart 2020: geen agendapunten
21 april 2020: geen OCMW-raad wegens coronacrisis 
26 mei 2020: agenda - notulen 
23 juni 2020: agenda notulen
8 september 2020: agenda - notulen
13 oktober 2020: agenda - bijkomende agendapunten - notulen
10 november 2020: agenda - bijkomende agendapunten - notulen
8 december 2020: agenda - bijkomende agendapunten - notulen

Beperking publieksaantal tijdens gemeente- en OCMW-raad omwille van COVID-19
Het publiek wordt beperkt tot maximaal7 bezoekers (waarvan 2 pers)
Geïnteresseerden moeten zich inschrijven bij de algemeen directeur 

VERGADERINGEN 2019
2 januari: agenda - notulen
22 januari: agenda - notulen  
12 maart: agenda- notulen  
23 april: agenda - notulen  
4 juni: agenda - notulen  
10 september: agenda - notulen  
8 oktober: agenda - notulen  
12 november: agenda - notulen  
17 december: agenda - notulen