Gemeentebestuur 

College van burgemeester en schepenen

Burgemeester   Jean-Pierre TAVERNIERS

Samenstelling schepencollege: 
Marleen LEFEVRE, Hans DECOSTER, Tom GROESENEKEN - schepenen

Toegevoegd aan het college de voorzitter BCSD - schepen: Filip HAVET

Het college is het uitvoerend orgaan van het gemeentebestuur. Het voert de beslissingen uit van de gemeenteraad en is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van de gemeente. Het college vergadert wekelijks. De vergaderingen zijn niet openbaar.

College van burgemeester en schepenen 2019 - 2024

Huishoudelijk reglement en deontologische code college 
Goedkeuring: CBS 04.02.2019 - Publicatie: 08.02.2019 - download    

Overzicht taakverdeling college & contactgegevens

Lijst van besluiten met beknopte omschrijving college 2019

Lijst van besluiten met beknopte omschrijving college 2020 

Lijst van besluiten met beknopte omschrijving burgemeester

Voor een afspraak met de burgemeester of schepenen neemt u best persoonlijk contact op. Wilt u het voltallige college spreken, dan regelt u een afspraak via de algemeen directeur bart.hendrix@gemhoegaarden.be

Gemeenteraad

De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan in de gemeente. De raad stippelt het beleid uit voor gemeentelijke thema's. De 17 gemeenteraadsleden worden om de 6 jaar rechtstreeks verkozen door de inwoners van de gemeente. De werking van de raad wordt nader toegelicht in een huishoudelijk reglement. In het kader van het integriteitsbeleid, werd tevens een deontologische code voor gemeenteraadsleden aangenomen.

 

Overzicht gemeenteraadsleden Hoegaarden 
CD&V               TAVERNIERS Jean Pierre, voorzitter - burgemeester
                              HAVET Filip, LEFEVRE Marleen, DECOSTER Hans, GROESENEKEN Tom, schepenen 
                              PUTTEMANS Stefan, JANSSENS Evelien, MATTIJS Mies, MINNOT Lynn en VERBAETEN Joris 
Gewoon wit    DOTREMONT Lucia, PRINCEN Herwig en YLEN Eva 
N-VA                   COLLAERS Philip, FUCHS Liselore en SCHEEPMANS Christel
SP.A                      BUCCAUW Luc

Overzicht contactgegevens gemeenteraad

Huishoudelijk reglement gemeenteraad
Goedkeuring: GR 22.01.2019 - Publicatie: 29.01.2019 - download                                               
Deontologische code mandatarissen
Goedkeuring: GR 23.06.2020 - Publicatie: 25.06.2020 - download                                                  
               
Gemeenteraden
Met uitzondering van de maanden juli en augustus, vergadert de gemeenteraad in principe elke tweede dinsdag van de maand in de raadszaal van het gemeentehuis. De zitting begint om 20 uur. Iedereen die wil, mag deze openbare zitting bijwonen. 

Lijst van besluiten met beknopte omschrijving gemeenteraad

VERGADERINGEN 2020 
14 januari 2020: agenda - bijkomende agendapunten - notulen 
11 februari 2020: agenda - bijkomende agendapunten - notulen 
10 maart 2020: agenda - bijkomende agendapunten - notulen 
21 april 2020: geen gemeenteraad (coronacrisis)  
26 mei 2020: agenda - bijkomende agendapunten - notulen  
23 juni 2020: agenda - bijkomende agendapunten - notulen  
8 september 2020: agenda - notulen 
13 oktober 2020: agenda - bijkomende agendapunten - notulen 
Omwille van coronacrisis gaat deze vergadering door zonder publiek.
10 november 2020: agenda - bijkomende agendapunten - notulen 
8 december 2020: agenda - bijkomende agendapunten - notulen 

VERGADERINGEN 2019
2 januari: agenda - notulen
22 januari: agenda - bijkomende agendapuntennotulen  
12 maart: agenda - bijkomende agendapunten - notulen  
23 april: agenda - bijkomende agendapunten - notulen  
4 juni: agenda - notulen  
24 juni: agenda - notulen
10 september: agenda - bijkomende agendapunten - notulen  
8 oktober: agenda - bijkomende agendapunten - notulen  
12 november: agenda - bijkomende agendapuntennotulen  
17 december: agenda - bijkomende agendapunten - notulen