Inspraak & participatie

Digitale ideeënbus

De ideeënbus is het algemeen aanspreekpunt voor al uw suggesties en meldingen die verband houden met de gemeentelijke dienstverlening. Gebruik het online-registratieformulier in het e-loket. De ingezonden ideeën worden behandeld door de leden van het managementteam.

Klachtenreglement

Het bestuur en haar medewerkers streven steeds naar een kwaliteitsvolle dienstverlening, klantvriendelijkheid, een vlotte afhandeling van aanvragen en dossiers ... Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent. Heeft u een klacht? Laat het ons weten! We zien klachten als feedback voor het verbeteren van de werking van de gemeente.

De gemeente en het OCMW van Hoegaarden hebben een duidelijke procedure voor klachtenbehandeling. In het reglement klachtenbehandeling staat beschreven wat er precies onder een klacht wordt verstaan, wie de klacht zal behandelen en welke procedure er daarbij gevolgd wordt. Alle klachten worden geregistreerd en gerapporteerd. Uw persoonlijke gegevens worden steeds met de nodige discretie behandeld.

Klachtenreglement
Goedkeuring GR 22.04.2014 - download     RMW 23.04.2014 - download

Klachtenformulier of via het e-loket

Bent u tevreden? Wilt u ons een compliment geven of bedanken? Dat kan via het felicitatieformulier of via het e-loket. De dankbetuigingen of felicitaties zullen aan het (de) betrokken personeelslid(-leden) worden overgebracht.

 

Adviesraden

De adviesraden adviseren het lokaal bestuur bij haar beleid. Advies kan worden gegeven op initiatief van de adviesraad of op vraag van het bestuur. Elke adviesraad heeft een duidelijk afgebakend werkterrein. Het bestuur probeert rekening te houden met de adviezen van de raden vooraleer het een definitieve beslissing neemt.
Adviesraden zijn ook inspraakraden voor de burger. Hij wordt vertegenwoordigd door leden van verenigingen en organisaties die lid zijn van een adviesraad. Ook kan de inwoner rechtstreeks zijn visie aan bod laten komen in de adviesraden door contact te nemen met de voorzitter van de betrokken adviesraad.
Hieronder vindt u een overzicht van de diverse gemeentelijke adviesraden.

Jeugdraad

Seniorenraad 

Cultuurraad

Sportraad

Gemeentelijke raad voor ontwikkelingssamenwerking (GROS)

Lokaal overleg kinderopvang

Gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening (GECORO)

Milieu- en klimaat raad (MKR)

Landbouwraad

Naast adviesraden richt de gemeente ook andere overleg- en inspraakstructuren op zoals de overlegtafels middenstand, mobiliteit, onderwijs, erfgoed, ... 
Het bestuur is bereid te experimenteren met nieuwe participatietechnieken zoals "burgerbudgetten".  

Doe mee aan beleid!  

> Voorstellen van burgers
De inwoners van Hoegaarden hebben het recht om voorstellen en vragen over de gemeentelijke beleidsvoering en dienstverlening op de agenda van de gemeenteraad en/of OCMW-raad te plaatsen en die punten daar te komen toelichten. Lees meer over voorwaarden en procedure.

> Verzoekschriften
Ieder heeft het recht een verzoekschrift in te dienen bij de bestuursorganen van het lokaal bestuur. Een verzoek is een brief of petitie, gericht aan het bestuur, om iets te doen of te laten, dat tot de rechtstreekse bevoegdheid van het lokaal bestuur hoort of van gemeentelijk belang is. Lees meer over voorwaarden en procedure.
  
> Volksraadpleging
De gemeenteraad kan op eigen initiatief of op verzoek van minstens 20% van de inwoners beslissen om de Hoegaardiers te raadplegen over onderwerpen die van gemeentelijk belang zijn. Lees alles over de voorwaarden en regelgeving.