MJP 2020-2025

De gemeente en het OCMW van Hoegaarden hebben tijdens het eerste jaar van de nieuwe bestuursperiode een nieuw gezamenlijk meerjarenplan opgesteld. Hierin staat wat we de volgende 6 jaar willen realiseren.
De meerjarenplanning gaat uit van lokale behoeften en doelstellingen. Eerst werd een interne en externe omgevingsanalyse gemaakt. Daarnaast organiseerden we een aantal participatieve initiatieven. Ook bij de uitvoering van het meerjarenplan is participatie belangrijk. Dat betekent dat we voortdurend moeten poolshoogte nemen en nagaan wat er leeft aan vragen, noden en behoeften. Vandaar dat de gemeente Hoegaarden een ideeënbus lanceert, hierin kan u vragen of opmerkingen doorgeven. De ideeënbus staat in het gemeentehuis, maar u kan ook ons ook bereiken via de digitale ideeënbus.


Origineel meerjarenplan 2020-2025
Het meerjarenplan werd op 17 december 2019 door de OCMW-raad en de gemeenteraad goedgekeurd. Alle documenten en bijlagen van het meerjarenplan zijn hier raadpleegbaar (Publicatie 23.12.2019)
Omgevingsanalyse
Doelstellingenboom
Verplichte bijlagen bij het meerjarenplan
   • Toegestane werkings- en investeringssubsidies
   • Samenstelling beleidsdomeinen
   • Overzicht verbonden entiteiten
   • Personeelsbestand
   • Overzicht jaarlijkse opbrengst per belastingsoort
Adviezen van de gemeentelijke adviesraden
Uittreksel uit notulen OCMW-raad 17.12.2019
Uittreksel uit notulen gemeenteraad 17.12.2019

Opvolgingsrapport 1 - 2020 : stand van zaken uitvoering van meerjarenplan, goedgekeurd door GR 08.09.2020 - gepubliceerd 16.09.2020

Aanpassing 1 meerjarenplan 2020-2025
De 1ste aanpassing van het meerjarenplan werd op 8 december 2020 door de OCMW-raad en de gemeenteraad goedgekeurd. Alle documenten en bijlagen zijn hier raadpleegbaar (Publicatie 24.11.2020 & 21.12.2020)
Actualisatie omgevingsanalyse
Doelstellingenboom (ODAA)
Andere bijlagen
Uittreksel uit notulen gemeenteraad 08.12.2020
Uittreksel uit notulen OCMW-raad 08.12.2020