MJP 2020-2025

De gemeente en het OCMW van Hoegaarden hebben tijdens het eerste jaar van de nieuwe bestuursperiode een nieuw gezamenlijk meerjarenplan opgesteld. Hierin staat wat we de volgende 6 jaar willen realiseren.
De meerjarenplanning gaat uit van lokale behoeften en doelstellingen. Eerst werd een interne en externe omgevingsanalyse gemaakt. Daarnaast organiseerden we een aantal participatieve initiatieven. Ook bij de uitvoering van het meerjarenplan is participatie belangrijk. Dat betekent dat we voortdurend moeten poolshoogte nemen en nagaan wat er leeft aan vragen, noden en behoeften. Vandaar dat de gemeente Hoegaarden een ideeënbus lanceert, hierin kan u vragen of opmerkingen doorgeven. De ideeënbus staat in het gemeentehuis, maar u kan ook ons ook bereiken via de digitale ideeënbus.
Het meerjarenplan werd op 17 december 2019 door de OCMW-raad en de gemeenteraad goedgekeurd. Alle documenten en bijlagen van het meerjarenplan zijn hier raadpleegbaar (Publicatie 23.12.2019)

Origineel merjarenplan 2020-2025
Omgevingsanalyse
Doelstellingenboom
Verplichte bijlagen bij het meerjarenplan
   • Toegestane werkings- en investeringssubsidies
   • Samenstelling beleidsdomeinen
   • Overzicht verbonden entiteiten
   • Personeelsbestand
   • Overzicht jaarlijkse opbrengst per belastingsoort
Adviezen van de gemeentelijke adviesraden
Uittreksel uit notulen OCMW-raad 17.12.2019
Uittreksel uit notulen gemeenteraad 17.12.2019

Opvolgingsrapport 1 - 2020 : stand van zaken uitvoering van meerjarenplan, goedgekeurd door GR 08.09.2020 - gepubliceerd 16.09.2020

Aanpassing 1 meerjarenplan 2020-2025
Actualisatie omgevingsanalyse
Doelstellingenboom (ODAA)
Andere bijlagen
Uittreksel uit notulen gemeenteraad 15.12.2020
Uittreksel uit notulen OCMW-raad 15.12.2020